Hvem kan søke boliglån?

De aller fleste av våre medlemmer kan søke om boliglån. Er du ansatt i en virksomhet tilknyttet Statens pensjonskasse, er du medlem og kan søke om inntil 2 300 000 kroner i boliglån.

Hvis dere er to i husstanden som er medlem, kan dere begge søke om boliglån hos oss. Dere må imidlertid sende to separate søknader.

Sender dere søknadene samtidig, blir de vurdert sammen.

Dere er ansvarlige for hvert deres lån og det blir to etableringsgebyr, men kun ett tinglysningsgebyr. Dere velger selv hvor mye hver av dere skal søke om hvis dere ikke skal søke om maksimalt lånebeløp.

Du er også medlem dersom du er

  • pensjonist
  • statsråd
  • stortingsrepresentant

Når ektefelle/samboer ikke er medlem

Det er kun medlemmer i Statens pensjonskasse som kan søke om lån hos oss. Det betyr at det er den i husstanden som er medlem, som er ansvarlig for lånet. Ektefelle/samboer har dermed ikke gjeldsansvar overfor Statens pensjonskasse. Hvis dere har felles bolig, må imidlertid din ektefelle/samboer godkjenne at vi tar pant i boligen. Dette kalles realkausjon.

Selv om din ektefelle/samboer ikke har gjeldsansvar overfor oss, må vi som hovedregel ha dokumentasjon på inntekter og gjeld for dere begge slik at vi kan vurdere husstandens samlede økonomi.

Krav om boplikt

Du kan få lån med sikkerhet i egen bolig. Som egen bolig regnes bolig der du har, eller vil ha din folkeregistrerte adresse.

For å få boliglån hos oss, må du bo i den finansierte boligen. Vi gir ikke lån til kjøp av bolig nummer to eller bolig som skal leies ut.

Oppsatt pensjon - du har ikke rett til lån

Har du en såkalt oppsatt pensjon, kan du ikke søke om boliglån i Statens pensjonskasse. Oppsatt pensjon betyr at du har en oppspart pensjonsrett hos oss fra et tidligere arbeidsforhold, men ikke jobbet i en virksomhet tilknyttet Statens pensjonskasse på det tidspunktet du ble pensjonist. 

Jobber du deltid?

Du må jobbe minimum 20 prosent av full stilling for å kunne søke om lån.

Andre låneordninger vi forvalter:

Har du ventelønn eller vartpenger?

Dersom du har ventelønn eller vartpenger kan du beholde ditt lån hos oss, men du kan ikke søke om nytt lån.

Hvis du slutter i låneberettiget stilling

Hvis du slutter/bytter jobb og mister ditt medlemskap i Statens pensjonskasse, mister du også retten til å beholde lånet ditt til ordinære vilkår. Du kan imidlertid beholde lånet til mindre gunstige vilkår. Renten blir oppjustert med to prosent og eventuell avdragsfrihet bortfaller.