Real­kausjonist

Ein realkausjonist er ein heimelshavar/medheimelshavar i bustaden, som ikkje er låntakar.