Tinglysing

Når ein tinglyser sjølveigar eller andelsbustad, blir pantet registrert i fast eigedom/bustad i burettslag for å oppnå rettsvern for retten.