Yrkesskade­forsikring

Er du ansatt i staten? Da har du yrkesskadeforsikring i Statens pensjonskasse. Forsikringen gir erstatning ved arbeidsulykke og yrkessykdom som påføres når du er i arbeid, på ditt arbeidssted og i arbeidstiden.

Hvem har yrkesskadeforsikring i SPK?

Dersom arbeidsgiveren din er omfattet av Hovedtariffavtalen i staten har du yrkesskadeforsikring hos oss. 

Det betyr at alle som utfører arbeid for staten og som ikke er selvstendig oppdragstaker, dekkes av yrkesskadeforsikringen i Statens pensjonskasse. Dette gjelder også studenter som er i praksis i staten og personer på arbeidsmarkedstiltak. Også vernepliktige dekkes av ordningen samt innsatte i fengsler og pasienter på sykehus, som utfører arbeid.

Når er du yrkesskadeforsikret?

Du er forsikret fra første arbeidsdag. Skaden må ha oppstått i arbeid, på arbeidsstedet og i arbeidstiden, og den må falle inn under yrkesskadeforsikringslovens definisjon av arbeidsulykke eller yrkessykdom.

Forsikringen gjelder skader påført under arbeid i Norge og utlandet, når lovens øvrige vilkår er oppfylt. Du er forsikret uavhengig av hvem som er skyld i skaden.

Foreldet etter tre år

Arbeidstakers krav mot en forsikringsgiver foreldes etter tre år. Fristen begynner å løpe ved utløpet av det kalenderåret da du fikk – eller burde ha skaffet deg – nødvendig kunnskap om skaden eller sykdommen som ligger til grunn for kravet.

Yrkesskadeforsikringsloven gjelder skader og sykdommer som er konstatert etter 1. januar 1990.

Endringer i regelverket fra 1. mars 2020 (covid-19)

Koronasmitte og covid-19 var tidligere ikke omfattet av listen over sykdommer som kunne godkjennes som yrkessykdom og gi rett til yrkesskadeerstatning. Nå er sykdom som følge av koronasmitte oppført på listen, også gjeldende for yrkesskadeforsikringsloven fra 1. mars 2020. Regelendringen gjelder primært de som jobber i miljøer med særskilt risiko for smitte.

Det er et vilkår at arbeidet eller yrkesutøvelsen skjer i miljøer med særskilt sykdoms- eller smittefare eller arbeidsområder hvor ansatte lett kan komme i kontakt med personer som er smittet av koronaviruset. For medlemmer i andre yrker enn helsesektoren må det foretas en individuell vurdering i hvert enkelt sakstilfelle. 

På grunn av dokumentasjonskravet er det viktig å melde yrkesskaden så tidlig som mulig og dokumentere alle forhold som kan tenkes å ha betydning for en potensiell smitte.

Du finner mer informasjon om regelverket til høyre på denne siden.

Hvilke tap og utgifter dekkes?

På disse områdene kan du få erstatning:

Utgifter

Medisinske utgifter som følge av yrkesskaden skal i utgangspunktet dekkes av NAV. Dette gjelder også egenandel ved legebesøk. Men i noen tilfeller kan du få erstatning for utgifter som ikke dekkes av det offentlige. 

Tapt arbeidsfortjeneste

Du kan ha rett til erstatning for tapt inntekt i tiden fram til oppgjørstidspunktet. Det gjelder for eksempel differansen mellom sykepenger eller arbeidsavklaringspenger og reell inntekt.

Tap av fremtidig inntekt

Du kan ha rett til erstatning for framtidig inntekt som du går glipp av på grunn av skaden eller sykdommen. Erstatningen regnes ut på bakgrunn av inntekten du hadde da skaden eller sykdommmen oppsto, graden av uførhet og alderen din. Erstatningen for tapt framtidig inntekt reduseres med stigende alder. Jo eldre du er når skaden eller sykdommen oppstår, desto lavere blir erstatningssummen.

Hovedtariffavtalen i staten, § 24, garanterer derimot en minimumserstatning på 15G ved 100 prosent uførhet. Minimumsbeløpet beregnes opp mot det samlede beløpet du kan ha krav på etter yrkesskadeforsikringen, og du får utbetalt etter den ordningen som gir best resultat for deg.

Denne forskjellen mellom de to regelverkene kan ha særlig betydning for arbeidstakere som blir skadet eller syke når de er rundt 50 år og eldre.

Erstatning for varig mén

Begge regelverkene åpner for ménerstatning ved minst 15 prosent varig medisinsk invaliditet.

Også NAV utbetaler ménerstatning, og utbetalingen fra Statens pensjonskasse kommer i tillegg til utbetalingen fra NAV.

Utgifter til juridisk bistand

Du kan ha krav på å få dekket utgifter til advokat i forbindelse med ditt krav om erstatning etter yrkesskadeforsikringsloven.

Slik søker du yrkesskadeerstatning

  • Yrkesskade skal meldes både til NAV og til Statens pensjonskasse.
  • Som hovedregel er det arbeidsgiver som melder skaden til NAV og du som melder skaden til oss.
  • Melding til oss sendes på eget skademeldingsskjema.
  • Du fyller ut skademeldingens første del og sender den til oss.
  • Del to av skademeldingen fylles ut og signeres av arbeidsgiver, som sender inn denne delen til oss.
  • Skademeldingen til oss må sendes så snart som mulig etter at du forsto, eller burde forstått, at du kunne søke erstatning. Etter tre år foreldes eventuelle krav.
  • Du må dokumentere utgiftene du søker erstatning for.

Last ned skademeldingsskjema her: bokmål / nynorsk

Vi oppfordrer deg til å lese om hvordan vi behandler personopplysningene dine.