Klageadgang

Statens pensjonskasse har interne rutiner for klagebehandling. Dersom du sender oss en begrunnet klage, vurderer vi saken din på nytt. Saken blir vurdert av en ny saksbehandler.

Dersom vi opprettholder vår opprinnelige avgjørelse, kan saker om yrkesskade klages inn for Finansklagenemnda eller klages inn for domstolene på vanlig måte.

Finansklagenemnda, postboks 53 Skøyen, 0212 Oslo