Erstatnings­ordning for verne­pliktige og sivil­forsvaret

Skader som pådras under avtjening av verneplikt kan gi rett til erstatning etter forsvarsloven og/eller yrkesskadeforsikringsloven.

Formålet med forsvarsloven § 33 er å yte rask økonomisk hjelp uten komplisert saksbehandling til vernepliktige og øvrig personell som omfattes av loven samt deres etterlatte ved varig medisinsk invaliditet og i forbindelse med dødsfall.

Hvem omfattes?

Engangserstatning er en standardisert erstatning som utbetales vernepliktige og enkelte andre som blir skadet eller er påført en sykdom under førstegangstjenesten.

Vilkår for erstatning

Det er et vilkår for utbetaling at skaden eller sykdommen resulterer i varig mén som kan uttrykkes i en medisinsk invaliditetsgrad.

Medisinsk invaliditetsgrad må fastsettes av en spesialist. Dersom medisinsk invaliditet ikke er fastsatt, eller er lavere enn 15 prosent, skal Forsvarets sanitet fastsette medisinsk invaliditet.

Erstatningens størrelse

Størrelsen på engangserstatningen beregnes ut fra den medisinske invaliditetsgraden skaden har medført. Størrelsen på erstatningen er også avhengig av om skaden har skjedd i eller utenfor tjenesten.

Ved 100 prosent medisinsk invaliditet utgjør erstatningen 15 ganger grunnbeløpet i folketrygdenGrunn­beløpGrunnbeløpet i folketrygda, som vi ofte kallar G, blir justert ein gong i året og er 101 351 kroner per 01.05.2020.Mer om Grunn­beløp (G), dersom skaden er oppstått i tjenesten og har sammenheng med denne. Erstatningen reduseres i forhold til graden av medisinsk invaliditet.

For skader som er oppstått eller påført i tjenesten, og som har sammenheng med tjenesten, ytes engangserstatning ned til 2 prosent medisinsk invaliditet.

For skader som skjer på fritiden, eller som ikke har sammenheng med tjenesten, er maksimal erstatning 7,5 G. Engangserstatning for skader som oppstår utenfor tjenesten forutsetter en medisinsk invaliditet på minst 15 prosent.

Også erstatning til etterlatte

Dersom du dør som følge av skade eller sykdom som er påført deg under førstegangstjenesten, har dine etterlatte krav på erstatning. Etterlatte vil si barn, ektefelle, samboer som er likestilt med ektefelle – eller annen voksen person som for en vesentlig del ble forsørget av avdøde.

Dersom avdøde ikke hadde forsørgerbyrde, utbetales 4 G til foreldre eller personer som har stått i foredrenes sted. Dersom avdøde ikke har foreldre eller personer som har stått i foreldrenes sted, utbetales 2 G til dødsboet.

Hvordan søker du?

Du kan søke om erstatning ved å sende skademelding til Statens pensjonskasse. I tillegg må du melde skaden til NAV.