Tjeneste i internasjonale operasjoner

Tjeneste i internasjonale operasjoner er krevende. For enkelte blir oppdraget aldri sluttført fordi psykiske traumer følger dem lenge etter at de deltok i feltoperasjoner. Dersom du mener at du har fått varig psykisk belastningsskade etter tjeneste i internasjonal operasjon kan du ha krav på økonomisk kompensasjon eller erstatning.

Internasjonal tjeneste før 2010

Dersom du mener at du har fått varig psykisk belastningsskade etter tjeneste i internasjonal operasjon i perioden 1978 - 2009, kan du søke om kompensasjon eller billighetserstatning. 

Kompensasjon

Kompensasjonsordningen gjelder for deg som har falt helt eller delvis ut av arbeid som følge av tjenesten.

Når du melder krav om kompensasjon til Statens pensjonskasse vil vi innhente dokumentasjon på at

  • du har tjenestegjort i internasjonal operasjon
  • du har en varig psykisk belastningsskade som skyldes tjenesten
  • den psykiske belastningsskaden har medført varig ervervsmessig uførhet

Vi vil i samarbeid med deg innhente en spesialisterklæring fra en uavhengig psykiater eller psykolog som vil innkalle deg til en undersøkelse. Erklæringen utarbeides i samsvar med et eget mandat fra Forsvarsdepartementet.

Hvis du er 100 prosent varig ervervsmessig ufør, kan du få maksimal kompensasjon på 65 GGrunn­beløpGrunnbeløpet i folketrygda, som vi ofte kallar G, blir justert ein gong i året og er 101 351 kroner per 01.05.2020.Mer om Grunn­beløp. Ved lavere uførhet reduserer vi kompensasjonen tilsvarende.

Vi dekker rimelige og nødvendige utgifter til advokat hvis du har behov for det. 

Internasjonal tjeneste etter 2010

Erstatningsordningen for forsvarspersonell gjelder for deg som får personskade i internasjonale operasjoner etter 2010.

Staten skal erstatte tap påført sivilt eller militært personell på grunn av skade eller sykdom oppstått som følge av tjeneste i en internasjonal operasjon. Både fysiske og psykiske skader er omfattet.

Erstatningen vil bli fastsatt i tråd med yrkesskadeforsikringslovens regler. Etter Særavtale om tjenestegjøring i internasjonale operasjoner er maksimumserstatningen etter HTA fellesbestemmelsene satt til 65 G. I alvorlige tilfeller vil imidlertid yrkesskadeforsikringsloven sikre en høyere erstatning.

Billighetserstatning

Billighetserstatningen er en forenklet erstatningsordning for deg som har fått varig psykisk belastningsskade etter tjeneste i internasjonale operasjoner.

Du kan ha rett til billighetserstatning selv om du er i fullt arbeid. Når du melder en skade til Statens pensjonskasse vil vi innhente dokumentasjon på at

  • du har tjenestegjort i internasjonal operasjon
  • du har en psykisk belastningsskade som skyldes tjenesten
  • den psykiske belastningsskaden har medført varig medisinsk invaliditet på 15 prosent eller mer

Hvis du har søkt om kompensasjon er det ikke nødvendig at du sender en egen søknad om billighetserstatning. Vi vil uansett vurdere om du kan ha krav på det dersom vilkårene for kompensasjon ikke er oppfylt. Har du krav på kompensasjon, vil du ikke få billighetserstatning i tillegg.

Ved 54 prosent varig medisinsk invaliditet kan du få maksimal erstatning på 6 G. Ved lavere invaliditet reduserer vi erstatningen tilsvarende.

Erstatningen blir utbetalt som et engangsbeløp. Slike utbetalinger er fritatt for inntektsbeskatning.

Du får ikke dekket utgifter til juridisk bistand i billighetserstatningssaken.

Hvordan søke

Uavhengig av om du har tjenestegjort før eller etter 2010, sender du oss en søknad ved å benytte samme søknadsskjema.

Last ned skademeldingsskjema (bokmål) her.

Last ned skademeldingsskjema (nynorsk) her.