Billighetserstatning

Billighetserstatningen er en forenklet erstatningsordning for deg som har fått varig psykisk belastningsskade etter tjeneste i internasjonale operasjoner.

Du kan ha rett til billighetserstatning selv om du er i fullt arbeid. Når du melder en skade til Statens pensjonskasse vil vi innhente dokumentasjon på at

  • du har tjenestegjort i internasjonal operasjon
  • du har en psykisk belastningsskade som skyldes tjenesten
  • den psykiske belastningsskaden har medført varig medisinsk invaliditet på 15 prosent eller mer

Hvis du har søkt om kompensasjon er det ikke nødvendig at du sender en egen søknad om billighetserstatning. Vi vil uansett vurdere om du kan ha krav på det dersom vilkårene for kompensasjon ikke er oppfylt. Har du krav på kompensasjon, vil du ikke få billighetserstatning i tillegg.

Ved 54 prosent varig medisinsk invaliditet kan du få maksimal erstatning på 6 G. Ved lavere invaliditet reduserer vi erstatningen tilsvarende.

Erstatningen blir utbetalt som et engangsbeløp. Slike utbetalinger er fritatt for inntektsbeskatning.

Du får ikke dekket utgifter til juridisk bistand i billighetserstatningssaken.