Gruppeliv - utbetaling ved dødsfall

Hvis du står i jobb når dødsfallet inntreffer, kan dine etterlatte ha krav på å få utbetalt en gruppelivsforsikring. Forsikringa gjelder om du er ansatt i en virksomhet omfattet av Hovedtariffavtalen i staten.

Hvem gjelder gruppelivsordningen for?

Ordningen gjelder for arbeidstakere som er omfattet av Hovedtariffavtalen i staten. Du er også dekket av gruppelivsordningen hvis du har

 • deltidsstilling
 • midlertidig ansettelse, engasjement og vikariat
 • ventelønn
 • lærlinglønn

Dersom du har 100 prosent uførepensjon fra Statens pensjonskasse er du omfattet av gruppelivsordningen de to første årene du mottar pensjon.

I tillegg er det andre statlige virksomheter som har gruppelivsordning hos oss. Spør arbeidsgiveren din om mer informasjon.

Undervisnings- og forskningsansatte ved universitet og høgskoler er omfattet av gruppelivsordningen i Statens pensjonskasse. Er du lærer og ansatt i en kommune (offentlig grunnskole eller videregående skole) er du ikke omfattet av gruppelivsordningen i SPK. Spør arbeidsgiveren din hvilke gruppelivsordning dere har.

Beregning og utbetaling

 • Ektefelle/registrert partner får utbetalt et engangsbeløp tilsvarende 10 ganger grunnbeløpet i folketrygda (G). 
 • Samboere får utbetalt et engangsbeløp tilsvarende 10 ganger grunnbeløpet i folketrygda (G). Som samber etter Hovedtariffavtalen i staten regnes;
  - To personar som har levd sammen i ekteskapslignende forhold dersom det i folkeregisteret går fram at de har hatt samme adresse de sist to årene.
  - To personar med felles barn og felles bopel.
  Opplysning om eventuell samboer er ikke registrert sentralt. Vi er derfor avhenging av at gjenlevende samboer eller andre melder fra til oss.
 • Barn som er under 25 år får utbetalt 4 G hver. Dersom det ikke er gjenlevende ektfelle, partner eller samboer, øker utbetalingen til hvert barn til 5 G. For personer under 18 år blir beløpet administrert av Fylkesmannen.
 • Andre som blir vesentlig forsørget
  Hvis det ikke er ektefelle, registrert partner, samboer eller barn, har andre som blir vesentlig forsørget av avdøde rett til utbetaling på til sammen 4 G.
 • Dødsbo får utbetalt 3 G dersom det ikke er etterlatte som har krav på utbetaling.

Hvordan søke om gruppelivsutbetaling?

De etterlatte trenger ikke å søke. Det er arbeidsgiveren din som melder fra om dødsfall til Statens pensjonskasse. Vi i Statens pensjonkasse kontakter etterlatte direkte.

Vi oppfordrer deg til å lese om hvordan vi behandler personopplysninger i SPK