Alleårs­regelen

Grunnprinsippet er at alderspensjonen frå folketrygda skal tenast gjennom heile det yrkesaktive livet ditt. Den blir berekna frå fyrste krone du tener frå du er 17 år til du blir 75 år.

Er du fødd i 1997 eller seinare tener du pensjon allereie frå du er 13 år. Det betyr at dess lenger du jobbar, desto meir pensjon tener du. Besteårsregelen, der pensjonen blir berekna ut frå dei 20 åra med høgast løn, blir fasa ut.

Gradvis innføring

Dei nye oppteningsreglane i folketrygda skal fasast gradvis inn, slik:

  • Født i 1953 eller tidlegare
    Du vil tene pensjon på same måte som før pensjonsreforma. Du får utrekna pensjon ut frå dei 20 åra der du har hatt høgast løn – den såkalla besteårsregelenBesteårs­regelenBesteårsregelen er den gamle oppteningsmodellen i folketrygda, der pensjonen blir berekna ut frå dei 20 åra du har hatt høgast løn. Besteårsregelen skal gradvis fasast ut, men gjeld framleis for nokre årskull.Mer om Besteårs­regelen.
  • Født i 1954 – 1962
    Du vil tene pensjon delvis etter alleårsregelen og delvis etter besteårsregelen.
  • Født i 1963 eller seinare
    Din alderspensjon frå folketrygda blir berre tent etter alleårsregelen. Regelen får tilbakeverkande kraft, slik at alt du har jobba kjem inn under denne regelen.