Basis­pensjon

Basispensjon dannar grunnlaget for berekning av alderspensjonen frå folketrygda.

Basispensjon er ei nemning på den årlege pensjonen din, det vil seie grunnpensjon Grunn­pensjon Storleiken på grunnpensjonen frå folketrygda er avhengig av sivilstand og kor lenge du har vore medlem i folketrygda. Mer om Grunn­pensjon og  tilleggspensjon, Tilleggs­pensjon Storleiken på tilleggspensjonen frå folketrygda er avhengig av tidlegare arbeidsinntekt (pensjonsgivande innekt) og antal år med arbeidsinntekt. Mer om Tilleggs­pensjon før det er teke omsyn til uttakstidspunkt. Nemninga er innført for å forenkle bruken av begrep, og får ikkje konsekvensar for deg.

Dette gjeld dei som er fødde i 1962 eller tidligare.