Basis­pensjon

Basispensjon dannar grunnlaget for berekning av alderspensjonen frå folketrygda.

Basispensjon er ei nemning på den årlege pensjonen din, det vil seie grunnpensjonGrunn­pensjonStorleiken på grunnpensjonen frå folketrygda er avhengig av sivilstand og kor lenge du har vore medlem i folketrygda.Mer om Grunn­pensjon og tilleggspensjon,Tilleggs­pensjonStorleiken på tilleggspensjonen frå folketrygda er avhengig av tidlegare arbeidsinntekt (pensjonsgivande inntekt) og antal år med arbeidsinntekt.Mer om Tilleggs­pensjon før det er teke omsyn til uttakstidspunkt. Nemninga er innført for å forenkle bruken av omgrep og har ikkje konsekvensar for deg.

Dette gjeld dei som er fødd i 1962 eller tidlegare.