Betinga tenestepensjon / betinget tjenestepensjon

Betinga tenestepensjon er ei yting som tenes opp etter visse reglar og som kjem i tillegg til ordinær alderspensjon frå Statens pensjonskasse og folketrygda. Ordninga gjeld dei som er fødd i 1963 eller seinere.

Dei som er fødd i 1963 eller seinere og som ikkje fyller krava til AFP kan ha rett til ei alternativ yting kalt betinga tenestepensjon.

Betinga tenestepensjon kjem i tillegg til ordinær alderspensjon frå Statens pensjonskasse og folketrygda.

Opptening til betinga tenestepensjon begynner 1.1.2020 og gjeld medlemmer i Statens pensjonskasse fødd i 1963 og seinare. Du kan tene opp retten fram til du fyller 61 år og starte uttak av betinga tenestepensjon når du er mellom 62 og 70 år.

Reglane for betinga tenestepensjon er vedteke, men vil bli vurdert på ny når reglane for AFP vert endeleg avklara.