EU / EØS

Retten til pensjon frå pensjonskassa til staten kan påverkast av statlege stillingar i EU/EØS-land. På same måte kan retten til pensjon i andre EU/EØS-land bli påverka av tenestetid i Statens pensjonskasse.

Vi følger EØS-forordning 883/04. Bestemmelsene i forordning 883/2004 bygger på fire hovedprinsipper:

  • likebehandlingsprinsippet, det vil si at andre lands borgere skal ha de samme rettighetene som medlemsstatens borgere.
  • sammenleggingsprinsippet, det vil si at det kan legges sammen tid fra annet land når det skal vurderes om en person har rett til en ytelse.
  • pro rata-prinsippet, det vil si pensjonene fra de forskjellige medlemslandene skal stå i forhold til den opptjeningstiden arbeidstakeren har hatt i det enkelte land.
  • eksportabilitetsprinsippet, det vil si at pensjonen skal sendes til det land der pensjonisten bor.

For meir informasjon, se EØS-forordning 883/04.

Vi tilrår at du tar kontakt med oss dersom du har vore tilsett i ei statleg stilling i eit EU/EØS land. Ta gjerne kontakt via vårt sikre skjema på "mine sider"