Minstegrense

Minstegrensa for rett til medlemskap i Statens pensjonskasse er 20 prosent. Dersom ein arbeider i 19,99 prosent stilling kjem ein under minstegrensa og blir ikkje medlem hos oss.

Dersom ein tilsett arbeider i fleire mindre stillingar hos ein verksemd som har si pensjonsordning i Statens pensjonskasse, kan stillingane i sum gi rett til medlemskap.