Påslagspensjon

Ny offentleg tenestepensjon er ein påslagspensjon. Ordninga gjeld dei som er fødd i 1963 eller seinare og som tener opp pensjon frå 2020. Påslagspensjon samordnes ikkje, men kommer i tillegg til folketrygda. Derav nemninga påslagspensjon.

Påslagsmodellen inneber at ein andel av årsinntekten tjenast opp (5,7 prosent for pensjonsgrunnlaget opptil 12 G og 23,8 prosent for pensjonsgrunnlaget mellom 7,1 og 12 G) og samlast i ei behaldning. Summen betalast inn av arbeidsgjevar og kvart medlem betalar 2 prosent av løna som tidligare.

Når du framleis er i arbeid vert behaldninga di regulert i tråd med lønsveksten i samfunnet. Når du pensjonerer deg, vert alderspensjonen regulert med lønsvekst fråtrekt 0,75 prosent. 

Du tener opp retta til påslagspensjon for arbeid i medlemspliktig stilling frå 13 til 75 år. Du kan ta ut pensjonen heilt eller delvis frå 62 år. Den utbetales seinest frå måneden etter fylte 75 år.

Påslagspensjonen kan kombinerast med arbeidsinntekt uten at den vert redusert.