Tidligere medlem

Hvis du tidligere har vært medlem i Statens pensjonskasse, kan du ha rett til en fremtidig pensjon fra oss.

For å ha rett til alderspensjon fra Statens pensjonskasse som tidligere medlem, må du

  • ha minst tre års samlet opptjening i Statens pensjonskasse (og eventuelle andre offentlige tjenestepensjonsordninger i Norge eller andre EØS-land), og
  • søke om alderspensjon fra folketrygden når du fyller 67 år.

Hvis du har opptjening i annen offentlig tjenestepensjonsordning etter at du har hatt opptjening i Statens pensjonskasse, må du søke alderspensjon fra den ordningen du var medlem av sist.

Når utbetales alderspensjon?

Hvis du som tidligere medlem har rett til alderspensjon, utbetales den fra måneden etter at du fyller 67 år. Alderspensjonen fra Statens pensjonskasse utbetales etter samme uttaksgrad som alderspensjon fra folketrygden.

Du kan få utbetalt alderspensjon fra fylte 65 år hvis du har aldersgrense 65 år eller lavere. Du kan ikke få utbetalt pensjon tidligere enn ved fylte 65 år, selv om aldersgrensen for stillingen er lavere.

Slik søker du alderspensjon

Som tidligere medlem søker du alderspensjon slik:

  1. Hvis du er registrert som tidligere medlem i Statens pensjonskasse, får du brev fra oss cirka 3 måneder før du kan ha rett til pensjon.
  2. Når du har fått brev, kan du logge inn på Min side. Her må du bekrefte at du fyller vilkårene for alderspensjon.
  3. Send søknaden senest 2 måneder før pensjonen skal starte. Hvis du vil følge med på status på behandlingen av saken din, kan du gjøre dette på Min side