I disse tilfellene må du sende legeerklær­ing

I noen tilfeller trenger vi en uttalelse fra legen din for å kunne vurdere søknaden.

Dette gjelder dersom du

  • søker om uførepensjon med uføregrad lavere enn 50 prosent

I folketrygden kreves det at uføregraden må være minst 50 prosent. Et slikt krav gjelder ikke i Statens pensjonskasse. Vi kan innvilge uførepensjon ved uføregrad mellom 20 og 50 prosent. I disse tilfellene trenger vi legeerklæring for å kunne vurdere søknaden din.

  • begynte i medlemspliktig stilling i løpet av de tre siste årene før pensjonering

Dersom du blir ufør innen to år etter at du ble medlem hos oss, har du i noen tilfeller ikke rett til uførepensjon. Dette gjelder hvis vi kan anta at du kjente til sykdommen, eller hadde symptomer på den, da du ble medlem. Vi trenger derfor en uttalelse fra legen din hvis du blir ufør før det har gått to år fra du ble medlem. 

  • har økt stillingsstørrelsen din i løpet av de tre siste årene før pensjonering

Dersom du blir ufør innen to år etter at du har økt stillingsstørrelsen, har du i noen tilfeller ikke rett til uførepensjon. Dette gjelder hvis vi kan anta at du kjente til sykdommen, eller hadde symptomer på den, da du økte stillingsstørrelsen. Vi trenger derfor en uttalelse fra legen din hvis du blir ufør før det har gått to år fra du økte stillingsstørrelsen.

  • søker om uførepensjon på grunn av en skade eller sykdom som følge av en usedvanlig påkjenning eller ulykke i tjenesten

Dersom du blir ufør som følge av en usedvanlig påkjenning eller ulykke, gjelder spesielle regler. Disse reglene skal kompensere for at du ikke har mulighet til å fortsette opptjeningen av pensjonsrettigheter. Uførepensjonen blir derfor beregnet med full opptjeningstid, det vil si 30 år. Hvis du ikke oppnår 30 år ved å legge sammen faktisk opptjeningstid og antall år du har igjen til aldersgrensen eller senest til fylte 67 år, må du sende oss legeerklæring. Vi vil da vurdere om du fyller vilkårene for å få full opptjeningstid.

Statens pensjonskasse betaler honorar til legen for legeerklæringen.

Du vil få beskjed dersom vi trenger legeerklæring for å vurdere søknaden din.