Ny offentlig tjeneste­pensjon på 1-2-3

Alderspensjon er det du skal leve av når du blir pensjonist, og består av tre deler: alderspensjon fra folketrygden, tjenestepensjon fra dine arbeidsgivere, og den pensjonssparingen du eventuelt har spart opp selv.

Er du ansatt i offentlig sektor har du offentlig tjenestepensjon, enten fra Statens pensjonskasse eller fra andre offentlige tjenestepensjonsleverandører.

Fra og med 2020 vil alle offentlig ansatte som er født i 1963 eller senere tjene opp sin pensjon etter nye regler. Det betyr at alle som har vært offentlig ansatt før 2020, og fortsetter i stilling som offentlig ansatt, vil få sin pensjonsopptjening etter både de gamle og de nye reglene.

Offentlig tjenestepensjon vil likne mer på pensjonen i folketrygden og i privat sektor, og blir kalt påslagspensjonPåslagspensjonNy offentleg tenestepensjon er ein påslagspensjon. Ordninga gjeld dei som er fødd i 1963 eller seinare og som tener opp pensjon frå 2020. Påslagspensjon samordnes ikkje, men kommer i tillegg til folketrygda. Derav nemninga påslagspensjon.Mer om Påslagspensjon. Du tjener opp til påslagspensjon ved at en andel av lønnen din settes av i en pensjonsbeholdningPensjonsbehaldning / pensjonsbeholdningOffentleg tenestepensjon vert frå 2020 tent opp i ei behaldning som kallast pensjonsbehaldning.Mer om Pensjonsbehaldning / pensjonsbeholdning, på samme måte som i folketrygden. Hovedhensikten med omlegging til nye regler er at det skal lønne seg for deg å jobbe lenger. Det skal også bli lettere å veksle mellom å jobbe i offentlig eller privat sektor, uten å tape pensjon.

Hvem gjelder de nye reglene for?

  • Alle som er født i 1963 (eller senere) og er ansatt i en offentlig stilling tjener fra og med 2020 opp til pensjon etter de nye reglene.
  • Alle som har vært offentlig ansatt før 2020, og fortsetter i stilling som offentlig ansatt vil ha sin pensjonsopptjeningOpptening / opptjeningFrå 2020 vert det innført nye reglar der du tener opp i ei pensjonsbehaldning. Den tida du har vore medlem i Statens pensjonskasse fram til 2020 blir kalla oppteningstid. Dei nye reglane gjeld alderspensjon for deg som er fødd i 1963 eller seinare. Det er førebels ikkje vedteke nye oppteningsregler for avtalefesta pensjon (AFP), men partane i arbeidslivet er samde om prinsippane for AFP.Mer om Opptening / opptjening basert på både de gamle og de nye reglene.

Er du født før 1963 er det de gamle opptjeningsreglene som gjelder for deg.

Hva blir nytt?

I korte trekk er dette de viktigste endringene:

  • Alderspensjon legges om og blir mer fleksibel. Du kan ta ut pensjon fra du er 62 år, og du kan jobbe samtidig uten at pensjonen blir redusert. Alderspensjonen utbetales uavhengig av hva du får i pensjon fra NAV.
  • Du tjener opp til alderspensjon fra 2020 ved at det settes av midler i en beholdning. For hvert år du jobber hos en arbeidsgiver med offentlig tjenestepensjonsordning fram til du fyller 75 år, øker pensjonsbeholdningen din.
  • Avtalefestet pensjon (AFP) blir en livsvarig utbetaling som kommer i tillegg til alderspensjon.

Hva betyr det for deg?

Selv om reglene endres, vil ikke dette påvirke medlemskapet ditt i Statens pensjonskasse. Du beholder den eventuelle opptjeningen til alderspensjon du har opparbeidet før 2020, og vil i tillegg automatisk tjene opp pensjon etter de nye reglene.

Prøv gjerne vår pensjonskalkulator og få et anslag på hva din årlige pensjon totalt kan bli, både fra NAV og Statens pensjonskasse.

Mange ulike forutsetninger påvirker din pensjon

Det er viktig å være klar over at det er mange faktorer som spiller inn når vi beregner pensjonen din.

I eksemplene nedenfor kan du lære mer om noen av de ulike faktorene gjennom å lese om hva de nye reglene omtrent vil medføre for noen tenkte medlemmer som er født i 1963, 1973, 1983 og 1993.

I eksemplene har vi gitt personene like forutsetninger (likt lønnsgrunnlag og lik opptjeningstid), fordi vi vil vise et hovedmønster.

Det vi kan si med sikkerhet er at de yngre årskullene må jobbe lenger enn dagens pensjonister for å få like mye pensjon. Vi har tatt utgangspunkt i Henrik som er født i 1963 og regnet ut hvor mye lengre Anne (1973), Kaja (1983) og Mikkel (1993) må jobbe for å oppnå samme alderspensjon som ham. Det er derfor viktig at du også leser om Henrik for å få en bedre forståelse av betydningen av det nye regelverket.

Vær oppmerksom på at selv om de yngre årskullene må jobbe lenger enn Henrik for å oppnå like mye alderspensjon, så vil de sannsynligvis også leve lenger og dermed få utbetalt pensjon over flere år.

Møt Henrik
(født i 1963)
Møt Anna
(født i 1973)
Møt Kaja
(født i 1983)
Møt Mikkel
(født i 1993)

Vil du vite mer om fordelene med ditt medlemskap og hva du kan forvente deg i pensjon fra NAV og Statens pensjonskasse? Bli gjerne med på et kurs hos oss.