Ny offentlig tjeneste­pensjon på 1-2-3

Alderspensjon er det du skal leve av når du blir pensjonist, og består av tre deler: alderspensjon fra folketrygden, privat og offentlig tjenestepensjon fra dine arbeidsgivere, og den pensjonen du eventuelt har spart opp selv. Statens pensjonskasse er din offentlige tjenestepensjon.

Hovedpunktene i det nye regelverket er at det skal lønne seg å jobbe lenger. Det skal også bli lettere å veksle mellom offentlig og privat sektor uten å tape pensjon.

Hvem gjelder de nye reglene for?

  • Ny offentlig tjenestepensjon gjelder for alle offentlig ansatte som er født i 1963 og senere. Du får opptjening i den nye ordningen fra 2020. Opptjening før 2020 beregnes etter gamle regler.
  • Alderspensjon til personer med særaldersgrense og alderspensjon til uføre skal avklares i en senere prosess.

De viktigste forskjellene på gammelt og nytt regelverk

Ny offentlig tjenestepensjonGammel offentlig tjenestepensjon
Påslagspensjon. Det innebærer at pensjonen beregnes ut fra en pensjonsbeholdning som er basert på årlig opptjening. Ytelsespensjon. Det innebærer at pensjonen er basert på en viss prosent av sluttlønnen din.
Pensjonen skal beregnes uavhengig av folketrygden. Pensjonen skal samordnes med folketrygden.
Alle år i jobb fram til 75 år skal gi pensjonsopptjening. Full opptjening er 30 år. (Mellom 30 og 40 år for de som ikke jobber i en virksomhet med rett til offentlig tjenestepensjon når de går av med pensjon, men som har gjort det tidligere og derfor har tjent opp en pensjonsrett).
Det skal være mulig å ta ut offentlig tjenestepensjon fleksibelt fra 62 til 75 år. Har du ikke særalder, kan du tidligst ta ut offentlig tjenestepensjon fra 67 år.
Pensjonen kan kombineres med arbeidsinntekt uten at pensjonen blir avkortet. Inntekt fra en stilling med medlemskap i en offentlig tjenestepensjonsordning gir redusert alderspensjonen fra oss, men du kan jobbe noe med pensjonistlønn. Du kan jobbe i en privat virksomhet uten at det innvirker på den offentlige alderspensjonen.
Du tjener deg opp pensjon i en pensjonsbeholdning der du årlig øker beholdningen med en grunnsats på 5,7 prosent av lønnen for Inntekt mellom 0–12 G, og en tilleggssats på 18,1 prosent for inntekt mellom 7,1–12 G.
G = grunnbeløpet i folketrygden. Justeres hver vår og ble satt til 96 883 kroner i mai 2018.
Utgangspunktet for å beregne pensjonen din er 66 % av den lønnen du har på tidspunktet du tar ut pensjon.
Gjennom hele opptjeningstiden blir pensjonsbeholdningen regulert med utgangspunkt i lønns- og prisveksten. Ytelsespensjonen er sluttlønnsbasert, det vil si at den er basert på din egen lønnsutvikling.
For å finne ut hva du skal få i årlig pensjon, deler vi pensjonsbeholdningen din på det Delingstallet Delingstal Mer om Delingstal du har på det tidspunktet du tar ut pensjonen din. Etter de gamle reglene bruker vi både delingstall Delingstal Mer om Delingstal og forholdstall Forholds­tal Mer om Forholds­tal for å beregne din pensjon – avhengig av årstallet du er født i.
De som har minimum ett års tjenestetid i en offentlig virksomhet har rett til offentlig tjenestepensjon. Du må ha arbeidet minst tre år i en offentlig virksomhet for å ha rett til offentlig tjenestepensjon

Overgangsordninger

For årskullene 1963-1970 er det vedtatt ulike tillegg for å gjøre overgangen fra gammelt til nytt regelverk så rettferdig som mulig.

Dette sier reglene om AFP

Ny offentlig AFP er ennå ikke vedtatt. Men partene i arbeidslivet er enige om prinsippene for AFP i avtalen som ble inngått i 2018. Det betyr:

AFP skal være en livsvarig ytelse som skal komme i tillegg til folketrygden. Du skal kunne ta ut AFP fleksibelt mellom 62 og 70 år, og det skal være mulig å kombinere AFP og jobb.

Dersom du ikke oppfyller kravene til AFP skal du få en kompensasjon, som kalles betinget tjenestepensjon. I likhet med AFP, er det en livsvarig ytelse som kommer i tillegg til den ordinære alderspensjonen.

Er du født før 1963?

I forbindelse med pensjonsreformen i 2011 fikk medlemmer som er født i 1954-1958 en garanti for at de får 66 prosent i samlet pensjon fra folketrygden og offentlig tjenestepensjon (før levealdersjustering, og hvis de har full opptjening).

Medlemmer født mellom 1959 og 1962 garanteres også en viss prosent av pensjonsgrunnlaget i alderspensjon. Men for denne gruppen trappes garantitillegget ned med 10 prosent for hvert år, slik at du ikke er garantert 66 prosent av pensjonsgrunnlaget i pensjon. Det betyr at 1959-kullet får 90 prosent og 1962-kullet får 60 prosent av garantitillegget.