Så lenge kan du få vartpengar

Kor lenge du kan få vartpengar, heng saman med kor gammal du er når du sluttar i stillinga.

Vartpengane kan dessutan ikkje verte utbetalt for ein lengre periode enn medlemstida du hadde i Statens pensjonskasse då du gjekk over til vartpengar.

Lengda på vartpengeperioden:

Alder ved fråtreding:Antall år med vartpengar (maksimalt):
Før fylte 50 år inntil 3 år
50-54 år inntil 4 år
Frå fylte 55 år inntil 12 år

Som hovudregel vert vartpengar innvilga for tre år av gongen. For å få innvilga vartpengar ut over dette, må du søkje på nytt.