Sjekkliste - etteroppgjør uførepensjon

I noen tilfeller kan det være verdifullt for deg å sende oss tilleggsinformasjon, fordi opplysningene kan føre til at etteroppgjøret blir justert. Sjekk om du har opplysninger som kan påvirke etteroppgjøret for uførepensjon.

Du kan søke om å få lønnsøkningen med i inntektsgrensenInntekts­grenseInntektsgrensen er den årlige inntekten du kan ha før uførepensjonen blir redusert.Mer om Inntekts­grense din. Da kan inntektsgrensen din bli høyere, og du unngår at pensjonen blir redusert på grunn av lønnsøkningen.

Fristen for å søke er 31.12 året etter at lønnsøkningen skjedde. Du bør likevel søke samtidig som du sender oss eventuell annen dokumentasjon – det vil si innen tre uker fra datoen du mottok brev om etteroppgjør. Da kan vi nemlig behandle søknaden samtidig med dokumentasjonen, slik at etteroppgjøret blir beregnet på nytt så snart som mulig. Hvis du allerede har har søkt om og/eller fått økt inntektsgrense for inntektsåret 2020, trenger du ikke søke på nytt. 

Du kan søke om å få økt inntektsgrensen hvis du
 • hadde delvis uførepensjon, 
 • jobbet i en stilling der arbeidsgiver er tilknyttet SPK eller en annen offentlig tjenestepensjonsordning omfattet av overføringsavtalenOverførings­avtalenHar du vore medlem av fleire offentlege tenestepensjonsordningar, vil den norske overføringsavtalen sikre at dei ulike periodane blir slått saman.Mer om Overførings­avtalen (for eksempel KLP eller OPF), og
 • fikk en varig lønnsøkning som ikke skyldes at stillingsstørrelsen din økte.

Hva må du gjøre?

Hvis du fyller kriteriene for å søke om økt inntektsgrense, men ikke har søkt ennå, kan du gjøre dette ved å logge deg inn på Min side på www.spk.no. Gjør deretter følgende:

 • Velg Kontaktskjema.
 • Velg Uførepensjon under Hva gjelder det?
 • Huk av for Innsending av dokumentasjon/opplysninger til sak og opplys at du søker om økt inntektsgrense.

Du kan sende inn samme informasjon per brev til:

Statens pensjonskasse
Postboks 10 Skøyen
0212 Oslo

Da du søkte om uførepensjon, fikk du beskjed om å oppgi inntekt som ikke er pensjonsgivende i SPK, men som du hadde fra før du ble sykmeldt og fortsatt hadde da uførepensjonen startet. Slik inntekt kan du beholde uten at pensjonen blir redusert. Hvis du glemte å informere om dette da du søkte om pensjon, kan du gi beskjed om dette nå.

Eksempler på inntekt som ikke er pensjonsgivende i SPK:

 • lønn fra privat eller offentlig stilling som ikke gir medlemskap i SPK
 • styrehonorar
 • næringsinntekt
 • variable tillegg over maksgrensen for hva som regnes som pensjonsgivende i SPK
 • dekning av mobil og bredbånd

Hva må du gjøre?

 • Hvis inntekten er stabil fra måned til måned, kan du sende oss lønnslippen for måneden før du ble sykmeldt. I tillegg må du sende oss en lønnsslipp som dokumenterer at du fortsatt  hadde inntekten da uførepensjonen startet. Kontakt arbeidsgiveren din hvis du ikke har lønnsslippene. 
 • Hvis inntekten varierer fra måned til måned, vil én enkelt måned kunne gi feil bilde av størrelsen på inntekten. I slike tilfeller må du sende oss kopi av lønnslipper for de tolv siste månedene før du ble sykmeldt. I tillegg må du dokumentere at du hadde inntekten da pensjonen startet. Kontakt arbeidsgiveren din hvis du ikke har lønnsslippene. Et alternativ til lønnsslipper er at arbeidsgiveren din lager en oversikt over lønnsutbetalingene dine. Oversikten må vise lønnen de siste tolv månedene før du ble sykmeldt, samt at du hadde inntekten da uførepensjonen startet.
 • Hvis du har næringsinntekt, sender du oss en kopi av skatteoppgjøret for året før du ble sykmeldt, for året du ble sykmeldt og for året uførepensjonen startet. Eksempel: Du skal sende oss kopi av skatteoppgjøret for 2018, 2019 og 2020 dersom du ble sykmeldt i 2019.

Du kan sende oss dokumentasjonen ved å logge deg inn på Min side på www.spk.no. Gjør deretter følgende:

 • Velg Kontaktskjema.
 • Velg Uførepensjon under Hva gjelder det?
 • Huk av for Innsending av dokumentasjon/opplysninger til sak.
 • Last opp dokumentasjonen, skriv hva det gjelder i meldingsfeltet og send inn.

Du kan også sende dokumentasjonen per post til:

Statens pensjonskasse
Postboks 10 Skøyen
0212 Oslo

Vi ber om at du sender dokumentasjonen innen tre uker fra datoen du mottok brev om etteroppgjør.

Feriepenger skal som hovedregel inkluderes i etteroppgjøret ditt. Det finnes noen unntak fra denne regelen. Vi ivaretar de fleste unntakene uten at vi trenger dokumentasjon fra deg, fordi vi får tilstrekkelige opplysninger fra Skatteetaten. Men i dette tilfellet trenger vi dokumentasjon: Hvis feriepengene er utbetalt som et sluttoppgjør fordi du har sluttet i stillingen i etteroppgjørsåret, og pensjonen din ikke stanset i perioden januar–mai i etteroppgjørsåret.

Eksempel

Anne gikk fra delvis uførepensjon til hel alderspensjon fra 01.08.2020. Hvis feriepengene Anne tjente opp i 2020 ble utbetalt i forbindelse med at hun sluttet i jobben og gikk av med alderspensjon, skal de ikke inkluderes i etteroppgjøret for 2020. Feriepenger opptjent i 2019, som ble utbetalt i 2020, skal derimot være med i etteroppgjøret. 

Hva må du gjøre?

Send oss en bekreftelse fra arbeidsgiveren du sluttet fra, som viser hvilken periode feriepengene er opptjent og beløpet før skatt.

Du kan sende oss dokumentasjonen ved å logge deg inn på Min side på www.spk.no. Gjør deretter følgende:

 • Velg Kontaktskjema.
 • Velg Uførepensjon under Hva gjelder det?
 • Huk av for Innsending av dokumentasjon/opplysninger til sak.
 • Last opp dokumentasjonen, skriv hva det gjelder i meldingsfeltet og send inn.

Du kan også sende dokumentasjonen per post til:

Statens pensjonskasse
Postboks 10 Skøyen
0212 Oslo

Du må sende dokumentasjonen innen tre uker fra datoen du mottok brev om etteroppgjør.

Kun inntekt som er tjent opp samtidig med uførepensjonen din, skal inkluderes i etteroppgjøret. Inntektsopplysningene vi får fra Skatteetaten viser når inntekten ble utbetalt, ikke når den ble tjent opp. Hvis du hadde inntekt før uførepensjonen din startet, men som ble utbetalt først etter at pensjonen startet, må du sende oss dokumentasjon på dette.

Du trenger imidlertid ikke sende oss dokumentasjon på feriepenger som er tjent opp før uførepensjonen din startet, men som ble utbetalt etter at pensjonen startet. I slike tilfeller får vi tilstrekkelig opplysninger fra Skatteetaten. 

Eksempel

Ola fikk delvis uførepensjon fra SPK fra 01.09.2020. I november 2020 fikk han etterbetalt 6 000 kroner fra arbeidsgiveren sin som følge av lønnsoppgjøret. Etterbetalingen var for perioden 01.05.2020 – 31.10.2020. Etterbetalingen av lønn for perioden 01.05.2020 – 31.08.2020 kan holdes utenfor etteroppgjøret.

Hva må du gjøre?

Send oss bekreftelse fra arbeidsgiveren din som viser når inntekten er tjent opp, når den ble utbetalt og beløpet før skatt.

Du kan sende oss dokumentasjonen ved å logge deg inn på Min side på www.spk.no. Gjør deretter følgende:

 • Velg Kontaktskjema.
 • Velg Uførepensjon under Hva gjelder det?
 • Huk av for Innsending av dokumentasjon/opplysninger til sak.
 • Last opp dokumentasjonen, skriv hva det gjelder i meldingsfeltet og send inn.

Du kan også sende dokumentasjonen per post til:

Statens pensjonskasse
Postboks 10 Skøyen
0212 Oslo

Du må sende dokumentasjonen innen tre uker fra datoen du mottok brev om etteroppgjør.

Kun inntekt som er tjent opp samtidig med uførepensjonen din, skal inkluderes i etteroppgjøret. Vi mottar ikke opplysninger fra Skatteetaten som viser når næringsinntekten ble tjent opp.

Hvis du hadde uførepensjon deler av året, og næringsinntekten din varierte fra måned til måned, må du informere oss om hvor mye av næringsinntekten din som ble tjent opp i perioden du ikke hadde uførepensjon. 

Eksempel

Gro fikk uførepensjon fra 01.07.2020. Når vi beregner etteroppgjøret hennes, skal vi se bort fra inntekten som er tjent opp fra januar til og med juni fordi hun ikke mottok uførepensjon i denne perioden. Gro hadde en næringsinntekt på 120 000 kroner i 2020, der 100 000 kroner ble tjent opp før uførepensjonen startet 01.07.2020, og 20 000 kroner etter pensjonen startet. Vi holder derfor 100 000 kroner utenfor etteroppgjøret for 2020.  

Hva må du gjøre?

 • Send oss kopi av skatteoppgjøret.
 • Hvis næringsinntekten ikke er tjent opp jevnt gjennom året, må du dokumentere hvor mye av næringsinntekten som er tjent opp i perioden du ikke mottok uførepensjon. Dette må bekreftes av regnskapsfører.

Du kan sende oss dokumentasjonen ved å logge deg inn på Min side på www.spk.no. Gjør deretter følgende:

 • Velg Kontaktskjema.
 • Velg Uførepensjon under Hva gjelder det?
 • Huk av for Innsending av dokumentasjon/opplysninger til sak.
 • Last opp dokumentasjonen, skriv hva det gjelder i meldingsfeltet og send inn.

Du kan også sende dokumentasjonen per post til:

Statens pensjonskasse
Postboks 10 Skøyen
0212 Oslo

Du må sende dokumentasjonen innen tre uker fra datoen du mottok brev om etteroppgjør.

NB! Hvis du hadde næringsinntekt fra før du ble sykmeldt, og fortsatt hadde inntekten da uførepensjonen startet, kan du beholde denne inntekten uten at pensjonen blir redusert. Les mer om dette og hva du skal foreta deg under punktet «Har du arbeidsinntekt som ikke er pensjonsgivende i SPK?».

Noen typer erstatningsutbetalinger skal holdes utenfor etteroppgjøret. Inntektsopplysningene vi får fra Skatteetaten, viser ikke om du har hatt slik inntekt. Du må derfor informere oss hvis du har mottatt erstatningsoppgjør for inntektstap etter

 • skadeerstatningsloven § 3-1,
 • yrkesskadeforsikringsloven § 13, eller
 • pasientskadeloven § 4 første ledd. 

Hva må du gjøre?

Hvis det er Statens pensjonskasse som har utbetalt erstatningsoppgjøret til deg, trenger du ikke sende oss dokumentasjon.

Hvis det er andre enn Statens pensjonskasse som har utbetalt, må du sende oss bekreftelse fra den som har utbetalt erstatningen, som viser hvilken lov og paragraf erstatningen er beregnet etter, hvilken periode erstatningen gjelder for, når erstatningen ble utbetalt og beløpet før skatt.

Du kan sende oss dokumentasjonen ved å logge deg inn på Min side på www.spk.no. Gjør deretter følgende:

 • Velg Kontaktskjema.
 • Velg Uførepensjon under Hva gjelder det?
 • Huk av for Innsending av dokumentasjon/opplysninger til sak.
 • Last opp dokumentasjonen, skriv hva det gjelder i meldingsfeltet og send inn.

Du kan også sende dokumentasjonen per post til:

Statens pensjonskasse
Postboks 10 Skøyen
0212 Oslo

Du må sende oss dokumentasjonen innen tre uker fra datoen du mottok brev om etteroppgjør.

Hvis du mottok foreldrepenger fra NAV som var beregnet ut fra AAP, skal foreldrepengene holdes utenfor etteroppgjøret ditt. Inntektsopplysningene vi får fra Skatteetaten viser ikke om du har hatt slike foreldrepenger.

Hva må du gjøre?

Send oss kopi av vedtaksbrev eller bekreftelse fra NAV som viser hvilken periode du mottok foreldrepenger, og beløpet per måned før skatt, for hele perioden.

Du kan sende oss dokumentasjonen ved å logge deg inn på Min side. Gjør deretter følgende:

 • Velg Kontaktskjema.
 • Velg Uførepensjon under Hva gjelder det?
 • Huk av for Innsending av dokumentasjon/opplysninger til sak.
 • Last opp dokumentasjonen, skriv hva det gjelder i meldingsfeltet og send inn.

Du kan også sende dokumentasjonen per post til:

Statens pensjonskasse
Postboks 10 Skøyen
0212 Oslo

Du må sende dokumentasjonen innen tre uker fra datoen du mottok brev om etteroppgjør.

I etteroppgjøret vurderer vi om du fikk riktig utbetalt uførepensjon ut fra inntekten som framgår av skatteoppgjøret ditt. Hvis Skatteetaten gjør om inntekten din fordi du har klaget på skatteoppgjøret ditt, eller har endret skattemeldingen etter at leveringsfristen for skattemeldingen er passert, må du sende oss det nye skatteoppgjøret.

Hva må du gjøre?

Send oss kopi av det endrede skatteoppgjøret ditt.

Du kan sende oss dokumentasjonen ved å logge deg inn på Min side. Gjør deretter følgende:

 • Velg Kontaktskjema.
 • Velg Uførepensjon under Hva gjelder det?
 • Huk av for Innsending av dokumentasjon/opplysninger til sak.
 • Last opp dokumentasjonen, skriv hva det gjelder i meldingsfeltet og send inn.

Du kan også sende dokumentasjonen per post til:

Statens pensjonskasse
Postboks 10 Skøyen
0212 Oslo

Du må sende dokumentasjonen innen tre uker fra datoen du mottok brev om etteroppgjør. 

Uførepensjonen skal ikke utbetales hvis inntekten samtidig med uførepensjon oversteg 80 prosent av inntektsnivået før du ble ufør. Hvis dette gjelder deg, har du fått brev om det.

Du kan få unntak fra dette, slik at uførepensjonen i noen tilfeller kan utbetales for deler av inntektsåret. Hvert av unntakene kan gis èn gang. 

Unntak 1 kan gis hvis du

 • i januar ikke hadde inntekt, eller hadde inntekt under 80 prosent av inntektsnivået ditt før du ble ufør, og
 • senere på året økte inntekten fordi du forsøkte å komme tilbake i jobb, slik at inntekten samtidig med uførepensjon oversteg grensen på 80 prosent.

I slike tilfeller kan vi utbetale uførepensjonen for de månedene fra og med januar der månedsinntekten sammenhengende var under 80 prosent av inntektsnivået ditt før du ble ufør.

Unntak 2 kan gis hvis du

 • ikke mottok arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd fra folketrygden, og
 • ikke hadde varig økt inntektsevne, men i enkelte måneder økte inntekten din, slik at inntekten samtidig med uførepensjon oversteg grensen på 80 prosent.

I slike tilfeller kan vi utbetale uførepensjon for de månedene der månedsinntekten var under 80 prosent av inntektsnivået ditt før du ble ufør.

Hva må du gjøre?

Unntak 1:

Hvis den økte inntekten kommer fra en stilling hos en arbeidsgiver som er tilknyttet SPK, trenger vi ingen dokumentasjon. Hvis arbeidsgiver ikke er tilknyttet SPK, må du kontakte arbeidsgiveren din og be dem lage en oversikt som viser hvilke måneder du økte stillingsstørrelsen din.

Du kan søke om unntaket ved å logge deg inn på Min side. Gjør deretter følgende:

 • Velg Kontaktskjema.
 • Velg Uførepensjon under Hva gjelder det?
 • Huk av for Innsending av dokumentasjon/opplysninger til sak og opplys at du søker om unntak.
 • Hvis du må sende oss en oversikt fra arbeidsgiveren din, må du i tillegg laste opp denne.

Du kan også søke/sende dokumentasjon per post til:

Statens pensjonskasse
Postboks 10 Skøyen
0212 OSLO

Du må sende denne dokumentasjonen innen tre uker fra datoen du mottok brev om etteroppgjør.

Unntak 2:

Hvis du oppfyller vilkårene for dette unntaket, må du kontakte arbeidsgiveren din og be dem lage en oversikt som viser hvilke måneder du hadde vikartimer, ekstravakter eller enkeltstående oppdrag utover vanlig arbeid, og beløpet dette ekstraarbeidet utgjorde utover vanlig månedslønn.

Du kan sende dokumentasjonen ved å logge deg inn på Min side. Gjør deretter følgende:

 • Velg Kontaktskjema.
 • Velg Uførepensjon under Hva gjelder det?
 • Huk av for Innsending av dokumentasjon/opplysninger til sak.
 • Last opp dokumentasjonen, skriv hva det gjelder i meldingsfeltet og send inn.

Du kan også søke/sende dokumentasjon per post til:

Statens pensjonskasse
Postboks 10 Skøyen
0212 OSLO

Du må sende dokumentasjonen innen tre uker fra datoen du mottok brev om etteroppgjør.

Feriepenger skal som hovedregel inkluderes i etteroppgjøret ditt. Det finnes noen unntak, og vi ivaretar de fleste unntakene uten at vi trenger dokumentasjon fra deg. Vi trenger imidlertid dokumentasjon fra deg hvis

 • uførepensjonen din startet i 2019, og
 • NAV utbetalte feriepenger direkte til deg i 2020 fordi du mottok sykepenger fra folketrygden fra 01.01.2019 og fram til uførepensjonen din startet.

Hva må du gjøre?

Send oss en bekreftelse fra NAV som viser at du fikk utbetalt feriepenger i 2020 beregnet ut fra sykepenger, når feriepengene er opptjent og beløpet før skatt.

Du kan sende oss dokumentasjonen ved å logge deg inn på Min side på www.spk.no. Gjør deretter følgende:

 • Velg Kontaktskjema.
 • Velg Uførepensjon under Hva gjelder det?
 • Huk av for Innsending av dokumentasjon/opplysninger til sak.
 • Last inn dokumentasjonen, skriv hva det gjelder i meldingsfeltet og send inn.

Du kan sende inn samme informasjon per brev til:

Statens pensjonskasse
Postboks 10 Skøyen
0212 Oslo

Du må sende dokumentasjonen innen tre uker fra datoen du mottok brev om etteroppgjør.