Slik beregnes uførepensjon

Uførepensjon fra Statens pensjonskasse skal som hovedregel gis som et tillegg til arbeidsavklaringspenger (AAP)eller uføretrygd fra folketrygden. Hvordan pensjonen blir beregnet kommer imidlertid an på om du har AAP eller uføretrygd fra NAV, og om du er nåværende eller tidligere medlem.

 

Ulike beregninger for ulike medlemsgrupper:

Når du har arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd fra NAV

Ved beregning av midlertidig uførepensjon og uførepensjon skal det tas hensyn til hvor stor del av inntektsevnenInntektsevneMed inntektsevne meiner vi evna til å utføre inntektsgivande arbeid. Uttrykket blir brukt når vi skal berekne uføregrad ved uførepensjon.Mer om Inntektsevne som er tapt og opptjeningstidenOpptening / opptjeningFrå 2020 vert det innført nye reglar der du tener opp i ei pensjonsbehaldning. Den tida du har vore medlem i Statens pensjonskasse fram til 2020 blir kalla oppteningstid. Dei nye reglane gjeld alderspensjon for deg som er fødd i 1963 eller seinare. Det er førebels ikkje vedteke nye oppteningsregler for avtalefesta pensjon (AFP), men partane i arbeidslivet er samde om prinsippane for AFP.Mer om Opptening / opptjening.

Hvis du har tapt hele inntektsevnen vil full pensjon bli summen av

  • 25 prosent av folketrygdens grunnbeløp (G)Grunn­beløpGrunnbeløpet i folketrygda, som vi ofte kallar G, blir justert ein gong i året og er 106 399 kroner per 01.05.2021.Mer om Grunn­beløp (men likevel begrenset til 6 prosent av pensjonsgrunnlaget)
  • 3 prosent av pensjonsgrunnlagetPensjons­grunnlagPensjonsgrunnlaget er den arbeidsinntekta det er trekt pensjonsinnskot av og som pensjonen skal bli berekna ut frå.Mer om Pensjons­grunnlag opp til 6 G
  • 69 prosent av pensjonsgrunnlaget mellom 6 og 12 G

Når du ikke får arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd fra NAV

Ved beregning av midlertidig uførepensjon og uførepensjon skal det tas hensyn til hvor stor del av inntektsevnenInntektsevneMed inntektsevne meiner vi evna til å utføre inntektsgivande arbeid. Uttrykket blir brukt når vi skal berekne uføregrad ved uførepensjon.Mer om Inntektsevne som er tapt og opptjeningstidenOpptening / opptjeningFrå 2020 vert det innført nye reglar der du tener opp i ei pensjonsbehaldning. Den tida du har vore medlem i Statens pensjonskasse fram til 2020 blir kalla oppteningstid. Dei nye reglane gjeld alderspensjon for deg som er fødd i 1963 eller seinare. Det er førebels ikkje vedteke nye oppteningsregler for avtalefesta pensjon (AFP), men partane i arbeidslivet er samde om prinsippane for AFP.Mer om Opptening / opptjening.

Hvis du har tapt inntektsevnen, men ikke i en slik grad at du får arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd fra NAV, vil pensjonen bli summen av

  • 25 prosent av folketrygdens grunnbeløp (G) (men likevel begrenset til 6 prosent av pensjonsgrunnlaget)
  • 69 prosent av pensjonsgrunnlaget opp til 12 G

Når du har vært medlem tidligere

Uførepensjon for tidligere medlemmer blir beregnet som et tillegg til uføretrygden du får fra NAV - og med samme uføregrad som uføretrygden du får fra NAV. Hvis du har tapt hele inntektsevnen, blir full pensjon summen av

  • 25 prosent av folketrygdens grunnbeløp (G) (men likevel begrenset til 6 prosent av pensjonsgrunnlaget)
  • 3 prosent av pensjonsgrunnlaget opp til 6 G
  • 69 prosent av pensjonsgrunnlaget mellom 6 og 12 G.

Ved beregning av uførepensjon til tidligere medlemmer skal det også tas hensyn til opptjeningstiden. Opptjeningstiden er den tiden du har vært medlem i Statens pensjonskasse eller andre offentlige tjenestepensjonsordninger som vi har overføringsavtale med.

Barnetillegg

For hvert barn under 18 år som du forsørger, får du et barnetillegg på 4 prosent av pensjonsgrunnlaget opp til 6 G. Samlet barnetillegg kan ikke overstige 12 prosent av pensjonsgrunnlaget opp til 6 G.

Barnetillegget reduseres dersom du ikke har full opptjeningstid eller hel uførepensjon.