Fra hvilken dato søker du pensjon?

Når du søker uførepensjon fra Statens pensjonskasse, må du oppgi hvilken dato du søker pensjon fra.

Uførepensjon fra oss kommer vanligvis ikke til utbetaling før sykepengene fra folketrygden opphører. Dato du søker uførepensjon fra vil derfor være etter maksdato for sykepenger. Det samme vil gjelde hvis du søker om forhøyet uførepensjon.

Arbeidsgiver betaler lønn under sykdom etter hovedtariffavtalen i staten

Arbeidsgivere som betaler sykelønn etter hovedtariffavtalen i staten, skal også betale lønn ut måneden som sykelønnen opphører. Start av pensjon vil i slike tilfeller være den 1. i måneden etter maksdato for sykelønn.

Arbeidsgiver omfattes ikke av hovedtariffavtalen i staten

Hvis arbeidsgiver ikke er omfattet av hovedtariffavtalen, vil pensjonen starte fra det tidspunktet sykepengene opphører.

Søker du forlenget uførepensjon?

Hvis du søker om forlenget uførepensjon, må du oppgi dagen etter at nåværende vedtak går ut.