Hvordan blir uføre­graden beregnet?

Uføregraden blir fastsatt ved å sammenligne inntektsevnen du hadde før du ble ufør med inntektsevnen etter at du ble ufør. Inntektsevne betyr den evnen du har til å utføre inntektsgivende arbeid.

Uføregraden blir beregnet ut fra inntekten - ikke stillingsstørrelsen - før og etter at du ble ufør.

Hvis du har redusert stillingen med for eksempel 40 prosent, blir uføregraden som regel 40 prosent. Uføregraden kan imidlertid bli både høyere og lavere, ut fra beregnet inntektsevne.

Uføregraden blir beregnet ut fra følgende formel:

(pensjonsgrunnlag - forventet inntekt i reststilling)/pensjonsgrunnlaget x 100

Minste uføregrad er 20 prosent. Det innebærer at vi ikke innvilger uførepensjon hvis uføregraden er lavere enn 20 prosent.

Eksempel

Anders søker om 30 prosent uførepensjon. Han har en lønn på 500 000 kroner, og reduserer stillingen til 70 prosent når han blir ufør. Forventet lønn i reststilling er da 350 000 kroner. 

Vi beregner uføregradent slik:

(500 000 - 350 000)/500 000 x 100 = 30 prosent

Anders får 30 prosent uførepensjon fra Statens pensjonskasse samtidig som han fortsetter i 70 prosent stilling.

Eksempel - når du har funksjonstillegg

Mette er lærer og søker om 40 prosent uførepensjon. Mette har en grunnlønn på 470 000 kroner, pluss et funksjonstillegg fordi hun er klassestyrer på 30 000 kroner. Samlet lønn er 500 000 kroner. 

Mette reduserer stillingen til 60 prosent når hun får uførepensjon fra Statens pensjonskasse. Lønnen blir da redusert til 60 prosent, som er 282 000 kroner. Tillegget hun har som klassestyrer er en type tillegg som ikke blir redusert selv om stillingsstørrelsen blir lavere. Funksjonstillegget blir derfor fortsatt utbetalt med 30 000 kroner, selv om hun har redusert stillingsstørrelsen. Forventet inntekt i reststilling etter at hun ble ufør, er dermed 312 000 kroner.

Vi beregner uføregraden slik:

(500 000 - 312 000)/500 000 x 100 = 37,6 prosent (som blir avrundet til 38 prosent)

Mette får 38 prosent uførepensjon fra Statens pensjonskasse samtidig som hun fortsetter i 60 prosent stilling.