VETERANER I FORSVARET

Tjeneste i internasjonale operasjoner

Dersom du blir skadet mens du tjenestegjør i internasjonale operasjoner, kan du ha rett til økonomisk kompensasjon eller erstatning. Det er tre erstatningsordninger for veteraner; billighetserstatning, én ordning for deg som har deltatt i internasjonale operasjoner før 2010 og én for operasjoner etter 2010 som omfatter skader og sykdom som følge av tjenesten.

FN-jakkemerke på uniform. Foto.
Foto: Forsvaret

Billighetserstatning

Billighetserstatningen omfatter deg som har fått varig psykisk belastningsskade etter tjeneste i internasjonale operasjoner, uavhengig av når du tjenestegjorde. Du kan ha rett til billighetserstatning selv om du er i fullt arbeid.

Ved 54 prosent varig medisinsk invaliditet eller mer, kan du få en erstatning på 6 G. Ved lavere invaliditet reduserer vi erstatningen etter invaliditetsgraden. Du får erstatningen utbetalt som et engangsbeløp som du ikke betaler inntektsskatt av. Du får ikke dekket utgifter til juridisk bistand.

Dersom du senere skulle få utbetalt en annen erstatning for skaden din, vil vi trekke fra beløpet du fikk fra billighetserstatningen.

Internasjonal tjeneste før 2010

Om du har fått en varig psykisk belastningsskade etter tjeneste i internasjonal operasjon i perioden 1978 - 2009, kan du søke om kompensasjon. Kompensasjonsordningen gjelder for deg som har falt helt eller delvis ut av arbeid som følge av tjenesten.

Hvis du er 100 prosent varig ervervsmessig ufør, kan du få en maksimal kompensasjon på 65 G (grunnbeløpet i folketrygden). Ved lavere uførhet reduserer vi kompensasjonen etter uføregraden.

I tillegg til selve kompensasjonen dekker vi rimelige og nødvendige utgifter til advokat.

Internasjonal tjeneste etter 2010

Erstatningsordningen for forsvarspersonell gjelder for deg som får personskade i internasjonale operasjoner etter 2010. Ordningen skal erstatte tap for sivilt eller militært personell med skade eller sykdom oppstått som følge av tjeneste. Både fysiske og psykiske skader er omfattet.

Erstatningsbeløpet er maksimalt 65 G (grunnbeløpet i folketrygden) i følge hovedtariffavtalen og særavtale om tjenestegjøring i internasjonale operasjoner. I enkelte alvorlige tilfeller vil yrkesskadeforsikringsloven sikre deg en høyere erstatning.

Slik søker du

  1. Last ned skademeldingsskjema og send inn til oss. Selv om du søker fra flere ordninger trenger du bare å fylle ut et skjema. Vi undersøker hvilke ordninger du er dekket av. 
  2. Vi kontakter deg i løpet av 30 dager når vi trenger flere opplysninger. Som regel ber vi deg om en fullmakt til å innhente nødvendig dokumentasjon på dine vegne. Når du søker om erstatning eller kompensasjon, vil vi innhente dokumentasjon på at vilkårene for erstatning er oppfylt.
  3. Vi vurderer hvilken erstatning eller kompensasjon du kan ha rett til. Da innhenter vi i første omgang en erklæring fra fastlegen din.