Artikler

Har du særaldersgrense?

Den alminnelige aldersgrensen i staten er 70 år. Dersom tjenesten medfører uvanlig fysisk eller psykisk belastning eller stiller spesielle krav til fysiske eller psykiske egenskaper, kan aldersgrensen for stillingen være lavere.

Publisert 21.10.2021

De lavere aldersgrenser kan være 65, 63 og 60 år.

Hvis du går til ny stilling med lavere aldersgrense, må du ha minst tre års opptjeningstid i den nye stillingen før du får rett til alderspensjon fra den nye, lavere aldersgrensen.

Ikke lenger plikt til å gå av med pensjon

Dersom du har ei stilling med særaldersgrense, har du frå 1. juli 2021 ikke lenger plikt til å gå av med pensjon når du når aldersgrensa. Du kan fortsette å jobbe frem til den alminnelige aldersgrensa i offentlig sektor (70 år) dersom du ønsker det.

Retten til å gå av før den alminnelige aldersgrensa er ikke fjernet, bare plikten. Fjerning av plikten til å gå av vil ikke i seg selv ha noen økonomisk konsekvens for deg. Reglene for beregning av særalderspensjon har ikke blitt endret. 

Når kan du gå av med alderspensjon?

Hvis du har stilling som har lavere aldersgrense enn 70 år, kan du få pensjon inntil tre år før aldersgrensen hvis summen av alderen din og opptjeningstidenOpptening / opptjeningFrå 2020 vert det innført nye reglar der du tener opp i ei pensjonsbehaldning. Den tida du har vore medlem i Statens pensjonskasse fram til 2020 blir kalla oppteningstid. Dei nye reglane gjeld alderspensjon for deg som er fødd i 1963 eller seinare. Det er førebels ikkje vedteke nye oppteningsregler for avtalefesta pensjon (AFP), men partane i arbeidslivet er samde om prinsippane for AFP.Mer om Opptening / opptjening er minst 85 år.

Eksempel

Ole er løytnant i Forsvaret, og har aldersgrense 60 år. Han er 56 år og lurer på om han kan gå av med alderspensjon snart. Ole har vært medlem i Statens pensjonskasse i 30 år.

Summen av alder og opptjeningstid: 56 + 30 = 86.

Ole kan derfor få alderspensjon fra han er 57 år.

Hvordan blir pensjonen beregnet?

Full alderspensjon utgjør 66 prosent av pensjonsgrunnlaget dersom du har full opptjeningstid, som er 30 år. 

Størrelsen på pensjonen er avhengig av

  • pensjonsgrunnlagetPensjons­grunnlagPensjonsgrunnlaget er den arbeidsinntekta det er trekt pensjonsinnskot av og som pensjonen skal bli berekna ut frå.Mer om Pensjons­grunnlag
  • stillingsstørrelsenStillingsstorleik / stillingsstørrelseKor mykje heiltid og deltid du har jobba i yrkeskarrieren din, avgjer storleiken på pensjonsgrunnlaget ditt når du går av med pensjon.Mer om Stillingsstorleik / stillingsstørrelse
  • opptjeningstidenOpptening / opptjeningFrå 2020 vert det innført nye reglar der du tener opp i ei pensjonsbehaldning. Den tida du har vore medlem i Statens pensjonskasse fram til 2020 blir kalla oppteningstid. Dei nye reglane gjeld alderspensjon for deg som er fødd i 1963 eller seinare. Det er førebels ikkje vedteke nye oppteningsregler for avtalefesta pensjon (AFP), men partane i arbeidslivet er samde om prinsippane for AFP.Mer om Opptening / opptjening

Hvis du forsørger barn under 18 år, kan du også få barnetilleggBarne­tilleggDersom du som pensjonist forsørgjer barn under 18 år, kan du ha krav på tillegg i pensjonsutbetalinga.Mer om Barne­tillegg.

Eksempel

  • Går av med pensjon som 60-åring
  • Pensjonsgrunnlag: 500 000 kroner
  • Opptjeningstid: 25 år
  • Stillingsstørrelse: 100 %
  • Årlig alderspensjon* = 500 000 x 66 % x 25/30 = 275 000 kroner

*Før samordning med folketrygden

Pensjonen fra Statens pensjonskasse er en tjenestepensjon og skal samordnesSamordningPensjonen frå Statens pensjonskasse og andre offentlege tenestepensjonsordningar skal samordnast med ytingar frå folketrygda. Samordningslova regulerer fordelinga av utbetalinga av pensjon frå folketrygda og offentlege tenestepensjonsordningar.Mer om Samordning med eventuell pensjon fra folketrygden. Dersom du har alderspensjon fra folketrygden skal pensjonen likevel ikke samordnes før ved fylte 67 år.

Hva skjer når du blir 67 år?

Når du blir 67 år skal særalderspensjonen omregnes til ordinær alderspensjon. Pensjonen skal levealdersjusteresLevealders­justeringPensjonen du har tent opp skal fordelast på den mengda år årskullet ditt blir forventa å leve. Dette blir kalla levealdersjustering. Så lenge levealderen aukar, må kvart årskull jobbe lenger enn det førre for å oppnå same pensjon.Mer om Levealders­justering og utbetalingen fra Statens pensjonskasse blir lavere på grunn av samordningSamordningPensjonen frå Statens pensjonskasse og andre offentlege tenestepensjonsordningar skal samordnast med ytingar frå folketrygda. Samordningslova regulerer fordelinga av utbetalinga av pensjon frå folketrygda og offentlege tenestepensjonsordningar.Mer om Samordning med alderspensjon fra folketrygden. Den individuelle garantienIndividuell garantiMedlemer av offentlege tenestepensjonsordningar, som er fødde i 1958 eller før, er sikra at dei får 66 prosent av pensjonsgrunnlaget når dei fyller 67 år. For å få 66 prosent av pensjonsgrunnlaget, må du ha full oppteningstid på 30 år.Mer om Individuell garanti gjelder deg som er født til og med 1958, men bare hvis du venter med å ta ut alderspensjon fra folketrygden til du er 67 år. Hvis du tar ut alderspensjon fra folketrygden før 67 år, faller garantien bort, og samlet alderspensjon fra folketrygden og Statens pensjonskasse kan bli lavere enn 66 prosent av pensjonsgrunnlaget.

Mer om alderspensjon for de ulike årskullene.

Du må søke alderspensjon fra folketrygden

Når du blir 67 år, må du søke alderspensjon fra folketrygden. Hvis du ikke tar ut alderspensjon fra folketrygden når du blir 67 år, opphører pensjonen fra oss.