Alderspensjon for deg født 1959–1962

Hva får du i alderspensjon?

Som medlem i Statens pensjonskasse (SPK) eller annen offentlig tjenestepensjonsordning, får du alderspensjon fra oss i tillegg til alderspensjon fra folketrygden.

Alderspensjon fra SPK er en såkalt bruttopensjon som blir utbetalt som en andel av sluttlønn. Som regel forutsetter full alderspensjon at du har 30 år i full stilling.

Størrelsen på pensjonen er avhengig av

  • pensjonsgrunnlagetPensjons­grunnlagPensjonsgrunnlaget er den arbeidsinntekta det er trekt pensjonsinnskot av og som pensjonen skal bli berekna ut frå.Mer om Pensjons­grunnlag
  • stillingsstørrelsenStillingsstorleik / stillingsstørrelseKor mykje heiltid og deltid du har jobba i yrkeskarrieren din, avgjer storleiken på pensjonsgrunnlaget ditt når du går av med pensjon.Mer om Stillingsstorleik / stillingsstørrelse
  • opptjeningstidenOpptening / opptjeningFrå 2020 vert det innført nye reglar der du tener opp i ei pensjonsbehaldning. Den tida du har vore medlem i Statens pensjonskasse fram til 2020 blir kalla oppteningstid. Dei nye reglane gjeld alderspensjon for deg som er fødd i 1963 eller seinare. Det er førebels ikkje vedteke nye oppteningsregler for avtalefesta pensjon (AFP), men partane i arbeidslivet er samde om prinsippane for AFP.Mer om Opptening / opptjening

Hvis du forsørger barn under 18 år, kan du også få barnetilleggBarne­tilleggDersom du som pensjonist forsørgjer barn under 18 år, kan du ha krav på tillegg i pensjonsutbetalinga.Mer om Barne­tillegg.

Logg inn på Min side og beregn fremtidig alderspensjon.

Pensjonen levealdersjusteres

Pensjonen din skal fordeles på det antall år årskullet ditt forventes å leve. Dette kalles levealdersjustering. Så lenge levealderen øker, må hvert årskull jobbe lenger enn det forrige for å oppnå samme pensjon. Både pensjon fra folketrygden og SPK skal levealdersjusteres.

Når du er født i perioden 1959 til og med 1962, tjener du opp til alderspensjon i folketrygden delvis basert på gamle og nye opptjeningsregler. Dette innebærer at alderspensjonen skal levealdersjusteres på to forskjellige måter. Èn del av pensjonen skal levealdersjusteres ut fra gamle opptjeningsregler i folketrygden, og èn del skal levealdersjusteres ut fra nye opptjeningsregler i folketrygden.

Pensjonen levealdersjusteres ved å dele bruttopensjonen fra SPK på

  • et  forholdstallForholds­talPensjonen din skal fordelast på den mengda år årskullet ditt blir forventa å leve. Mer om Forholds­tal for den delen av pensjonen som er opptjent etter gamle opptjeningsregler i folketrygden, og
  • et  delingstallDelingstal / delingstallDelingstalet fortel kor mange år ein person i årskullet kan forvente å leve etter å ha gått av med pensjon.Mer om Delingstal / delingstall for antall år med opptjening etter nye regler i folketrygden.

Mer om levealdersjustering.

Hvis levealdersjusteringen fører til at du får mindre enn 66 prosent av pensjonsgrunnlaget etter 30 års opptjening, beregner vi et garantitillegg som skal dekke mellomlegget. I beregningen legger vi til grunn at du tar ut alderspensjon fra SPK og folketrygden på samme tidspunkt.

Det er dermed individuelt om det beregnes noe garantitillegg og i tilfelle hvor mye det beløper seg til. Et eventuelt garantitillegg utbetales imidlertid ikke fullt ut:

  • 1959-kullet får 90 prosent av garantitillegget
  • 1960-kullet får 80 prosent av garantitillegget
  • 1961-kullet får 70 prosent av garantitillegget
  • 1962-kullet får 60 prosent av garantitillegget

Garantitillegget blir også avkortet hvis du hadde mindre enn 30 års opptjening før 01.01.2011.

Pensjonen samordnes med folketrygden

Pensjonen fra SPK skal samordnes med ytelser fra folketrygden. Samordningsreglene regulerer hvor stor andel av den totale pensjonen som kommer fra folketrygden og fra SPK. 

I praksis skjer samordningen ved at pensjonen fra folketrygden betales fullt ut, mens tjenestepensjonen reduseres med samordningsfradraget.

Når du er født i perioden 1959 til og med 1962, tjener du opp alderspensjon i folketrygden delvis basert på gamle og nye opptjeningsregler. I 2018 vedtok Stortinget nye samordningsregler som styrer hvordan offentlig tjenestepensjon skal beregnes sammen med alderspensjon fra folketrygden. Dette innebærer at èn del av alderspensjonen din skal samordnes etter gamle samordningsregler, og at èn del av pensjonen skal samordnes med nye regler. 

Les mer om samordning mellom tjenestepensjon og folketrygden.

Du kan sjekke hva du får i alderspensjon ved å logge inn på Min side