Inntekt og alderspensjon

Du kan ha arbeidsinntekt selv om du har gått av med alderspensjon. Inntekt fra en stilling med medlemskap i en offentlig tjenestepensjonsordning vil imidlertid redusere alderspensjonen fra oss. Vær klar over at dette også gjelder selv om du er over 70 år. Hvis du har inntekt fra arbeid i privat sektor, påvirker ikke dette alderspensjonen fra Statens pensjonskasse.

Inntekt fra offentlig sektor

Hvis du har inntekt fra en stilling i offentlig sektor som medfører medlemskap i en offentlig tjenestepensjonsordning, så påvirker det pensjonen fra Statens pensjonskasse. Når vi her skriver om inntekt fra offentlig sektor, så gjelder dette punktet ikke pensjonistlønn. Pensjonistlønn har egne vilkår. Se mer om dette lengre ned.

  • Kortere arbeidsforhold
    Enkeltstående arbeidsforhold  som ikke varer lenger enn 29 dager i virksomheter tilknyttet Statens pensjonskasse, gir ikke medlemskap. Slike arbeidsforhold vil derfor ikke føre til reduksjon av pensjon. Vi teller i slike tilfeller antall kalenderdager fra du begynner i stillingen til du slutter i den, ikke hvor mange dager du har avtale om å jobbe mens arbeidsforholdet varer. Vi viser til korttidsavtalen i statens personalhåndbok punkt 9.18.

  • Alderspensjon og delvis stilling
    Du kan gå av med delvis alderspensjon fra oss og fortsette å jobbe deltid.  Dersom du ønsker å gå av med hel pensjon, og fortsette å jobbe, blir pensjonen din redusert dersom du jobber i en stilling med rett til medlemskap i en offentlig pensjonsordning.

Vi reduserer pensjonen etter forholdet mellom pensjonsgrunnlaget og inntekten:

Ny pensjonsgrad = (pensjonsgrunnlag – inntekt)/pensjonsgrunnlag * 100

Arbeid som fører til medlemskap i offentlig tjenestepensjonsordning, vil også kunne gi nedgang i pensjonen etter at du er ferdig med å arbeide.

Fordyp deg mer om inntekt og alderspensjon her: 

Pensjonistlønn

Hvis du er alderspensjonist og blir engasjert på pensjonistvilkår og får pensjonistlønn så beholder du som hovedregel pensjonen fra oss uten reduksjon. Dette er uavhengig av hvor mye du tjener. Noen kriterier for å bli engasjert på pensjonistlønn må være oppfylt: 

  • Du må ha hel eller delvis alderspensjon fra Statens pensjonskasse. 
  • At et slikt engasjement kun skal gjelde kortvarig (tilfeldig) arbeid, og ikke være oppgaver av fast og varig karakter.
  • Det skal heller ikke være en videreføring av tidligere arbeidsforhold (ref. Statens personalhåndbok). Det vil si at man kan bli engasjert kortvarig/tilfeldig første måneden etter alderspensjon, men som hovedregel bør man inneha alderspensjon i minst en måned før man engasjeres på pensonistlønn.
  • Pensjonistlønn kan ikke kombineres med AFP og uførepensjon.

Pensjonistlønnen per 1. januar 2021: 218 kroner per time

For undervisningspersonale som har tatt ut alderspensjon, men som blir engasjert til å undervise på pensjonistvilkår, gjelder egne regler. Per 1. januar 2021 beregnes pensjonistlønn for undervisningspersonell tilknyttet kommunal tariff slik: 218 kroner per time x 1 400/årsrammen i faget. Kontakt arbeidsgiveren din dersom du har nærmere spørsmål om pensjonistlønn for undervisningspersonale tilknyttet kommunal tariff.

Arbeid relatert til koronapandemien

Les mer om inntekt fra arbeid relatert til koronapandemien

Inntekt fra privat sektor

Hvis du har inntekt fra arbeid i privat sektor, påvirker altså ikke dette alderspensjonen fra Statens pensjonskasse. Du kan stort sett arbeide så mye du vil og fortsatt beholde full alderspensjon fra oss.

Når vi snakker om privat sektor, mener vi arbeidsgivere som ikke har offentlig tjenestepensjonsordning. Hvis du har inntekt fra stilling som har offentlig tjenestepensjonsordning, er det viktig at du melder fra om inntekten til Statens pensjonskasse.

Meld fra om inntekt

Det er viktig at du gir beskjed til Statens pensjonskasse om alle endringer i arbeidsinntekt. Du må være spesielt oppmerksom på at det ikke er tilstrekkelig kun å gi beskjed til NAV. Hvis du får utbetalt for mye pensjon fordi du ikke har overholdt denne opplysningsplikten, vil vi kreve pengene tilbakebetalt. Det samme gjelder hvis du burde ha forstått at pensjonen ble utbetalt med for høyt beløp. Du melder fra om endring i arbeidsinntekt på Min side medlem.

Statens pensjonskasse og folketrygden har ulike regler for hvordan arbeidsinntekt påvirker pensjonen. Med alderspensjon fra folketrygden kan du jobbe så mye du vil uten at pensjonen fra folketrygden blir redusert på grunn av inntekten. Husk imidlertid at hvis du velger å redusere stillingsstørrelsen din før du fyller 67 år, kan det få konsekvenser for størrelsen på tjenestepensjonen din. Vil du vite mer om folketrygdens regler for pensjon og inntekt, kan du se www.nav.no.