For deg født 1954 eller senere

Hva er forskjellen på nye og gamle samordningsregler?

Det er vanskelig å sammenligne gamle og nye samordningsregler, fordi de er basert på ulike opptjeningsregler i folketrygden. I gammel folketrygd beregnes pensjonen ut fra de 20 beste opptjeningsårene, mens den nye folketrygden beregner en pensjonsbeholdning basert på alle år med inntekt (13 til 75 år).

Gammel folketrygd består av en del grunnpensjon og en del tilleggspensjon der deler av ytelsene har vært unntatt for samordning. I ny folketrygd er dette videreført med at en andel av pensjonsbeholdningen unntas fra samordning, og det gis et tillegg på 2,5 ganger grunnbeløpet ved full opptjeningstid.

Det viktigste er at nye samordningsregler er tilpasset ny folketrygd på en måte som hindrer at tjenestepensjonen blir «samordnet bort».