Alderspensjon fra 2020

Fra 1.1.2020 gjelder nye regler for alderspensjon for deg som er født i 1963 eller senere.

Hovedpunktene i det nye regelverket er at det skal

  • lønne seg å jobbe lenger
  • bli enklere å kombinere lønn og pensjon
  • bli lettere å veksle mellom offentlig og privat sektor uten å tape pensjon.

Slik blir alderspensjon

Alderspensjon fra Statens pensjonskasse (SPK) endres for deg som er født 1963 eller senere. Du tjener opp til alderspensjon ved at det settes av midler i en pensjonsbeholdningPensjonsbehaldning / pensjonsbeholdningOffentleg tenestepensjon vert frå 2020 tent opp i ei behaldning som kallast pensjonsbehaldning.Mer om Pensjonsbehaldning / pensjonsbeholdning – og alle år i medlemspliktig stilling fram til 75 år vil gi pensjonsopptjening. 

Les mer om hvordan du tjener opp til alderspensjon fra 2020.

Hovedtrekkene i alderspensjon fra 2020

  • Du kan starte alderspensjonen når du vil mellom 62 og 75 år.
  • Alderspensjonen kan tas ut i intervallene 20, 40, 50, 60, 80 eller 100 prosent. Graden kan endres èn gang per år, men du kan når som helst stoppe uttaket eller ta ut hel alderspensjon.
  • Pensjonen blir beregnet uavhengig av alderspensjon fra folketrygden. 
  • Utbetalingen er livsvarig.
  • Du kan ha arbeidsinntekt ved siden av pensjonen – uten at pensjonen blir redusert. 
  • Du har rett til alderspensjon hvis du har minst ett års opptjening i pensjonsordningen. 

Hvordan beregnes alderspensjonen?

Størrelsen på pensjonsbeholdningen din og forventet levealder for årskullet ditt bestemmer størrelsen på alderspensjonen. Alderspensjonen blir beregnet ut fra opptjent beholdning i den nye ordningen og folketrygdens delingstallDelingstal / delingstallDelingstalet fortel kor mange år ein person i årskullet kan forvente å leve etter å ha gått av med pensjon.Mer om Delingstal / delingstall

Delingstallet vi skal bruke i pensjonsberegningen fastsettes av Statistisk sentralbyrå, og er forventet antall gjenværende leveår for ditt årskull på tidspunktet du tar ut pensjon. Når du tar ut pensjon vil vi beregne alderspensjonen ved å dele pensjonsbeholdningen din hos opp på delingstallet. 

Pensjonen blir utbetalt livsvarig uavhengig av når du velger å starte utbetalingen. Den årlige utbetalingen blir imidlertid høyere jo lenger du venter med ta ut pensjonen, siden det da blir færre år med forventet utbetaling av pensjon. Du kan altså velge om du vil ha lavere pensjon i mange år, eller høyere pensjon i færre år. Jo lengre du venter med å ta ut pensjonen, jo høyere vil beholdningen bli, og delingstallet vil bli lavere.

Eksempel

Henrik er født i 1963 og har fått et delingstall ved 62 år som er 20,06. Dersom han har en pensjonsbeholdning på fire millioner kroner når han fyller 62 år, får han utbetalt en årlig pensjon på 199 492 kroner (4 000 000/20,06).

Hva med alderspensjon opptjent før 2020?

Har du medlemskap i offentlig tjenestepensjonsordning før 1.1.2020, vil èn del av alderspensjonen bli beregnet ut fra opptjeningen før 2020, og èn del av alderspensjonen bli beregnet ut fra opptjeningen fra 2020. 

Les mer om opptjening før 2020.

Overgangsordninger

For årskullene 1963–1970 er det vedtatt ulike tillegg for å gjøre overgangen fra gammelt til nytt regelverk så rettferdig som mulig.

Se hva du kan få i pensjon!

SPKs pensjonskalkulator gir deg muligheten til å se hvordan reglene slår ut for din fremtidige pensjon. Kalkulatoren gir deg et anslag på hva du ville kunne få i årlig alderspensjon fra folketrygden og SPK ved ulike pensjoneringstidspunt. 

SPKs pensjonskalkulator.