For deg født 1963 eller senere

Har du særaldersgrense?

Er du født i 1963 eller senere og snart skal gå av med særalderspensjon, gjelder midlertidige regler inntil videre.

Har du ti år eller færre igjen til særaldersgrensen?

Regjeringen og partene i arbeidslivet har forhandlet om pensjonsregler for personer som er født i 1963 eller senere, og som har særaldersgrenseSæralders­grenseNokre stillingar har lågare aldersgrense enn 70 år. Det kallar vi særaldersgrense.Mer om Særalders­grense. Partene har ikke klart å bli enige. Det betyr at de midlertidige reglene som Stortinget vedtok før sommeren 2019 vil gjelde inntil partene eventuelt blir enige om noe annet.   

De midlertidige reglene sikrer en særalderspensjon på inntil 66 prosent av pensjonsgrunnlaget fram til du fyller 67 år. Det første årskullet med midlertidige regler fyller 67 år i 2030

Hvordan blir særalderspensjonen beregnet?

Størrelsen på pensjonen er avhengig av

  • pensjonsgrunnlagetPensjons­grunnlagPensjonsgrunnlaget er den arbeidsinntekta det er trekt pensjonsinnskot av og som pensjonen skal bli berekna ut frå.Mer om Pensjons­grunnlag
  • stillingsstørrelsenStillingsstorleik / stillingsstørrelseKor mykje heiltid og deltid du har jobba i yrkeskarrieren din, avgjer storleiken på pensjonsgrunnlaget ditt når du går av med pensjon.Mer om Stillingsstorleik / stillingsstørrelse
  • opptjeningstidenOpptening / opptjeningFrå 2020 vert det innført nye reglar der du tener opp i ei pensjonsbehaldning. Den tida du har vore medlem i Statens pensjonskasse fram til 2020 blir kalla oppteningstid. Dei nye reglane gjeld alderspensjon for deg som er fødd i 1963 eller seinare. Det er førebels ikkje vedteke nye oppteningsregler for avtalefesta pensjon (AFP), men partane i arbeidslivet er samde om prinsippane for AFP.Mer om Opptening / opptjening

Full særalderspensjon utgjør 66 prosent av pensjonsgrunnlaget dersom du har full opptjeningstid, som er 30 år. 

Hvis du forsørger barn under 18 år, kan du også få barnetilleggBarne­tilleggDersom du som pensjonist forsørgjer barn under 18 år, kan du ha krav på tillegg i pensjonsutbetalinga.Mer om Barne­tillegg.

Eksempel

  • Går av med pensjon som 60-åring
  • Pensjonsgrunnlag: 500 000 kroner
  • Opptjeningstid: 25 år
  • Stillingsstørrelse: 100 %
  • Årlig alderspensjon* = 500 000 x 66 % x 25/30 = 275 000 kroner

*Før samordning med folketrygden

Pensjonen fra Statens pensjonskasse er en tjenestepensjon og skal samordnesSamordningPensjonen frå Statens pensjonskasse og andre offentlege tenestepensjonsordningar skal samordnast med ytingar frå folketrygda. Samordningslova regulerer fordelinga av utbetalinga av pensjon frå folketrygda og offentlege tenestepensjonsordningar.Mer om Samordning med eventuell pensjon fra folketrygden. Dersom du har alderspensjon fra folketrygden skal pensjonen likevel ikke samordnes før ved fylte 67 år.

Hva skjer når du blir 67 år?

Spørsmålet om hvordan alderspensjonen blir fra 67 år er en del av forhandlingene mellom regjeringen og partene i arbeidslivet. På det nåværende tidspunkt kan vi derfor ikke gi deg svar på hvor stor pensjonen blir eller hvordan den skal beregnes. 

Har du mer enn ti år igjen til særaldersgrensen?

Regjeringen og partene i arbeidslivet har forhandlet om pensjonsregler for personer som er født i 1963 eller senere, og som har særaldersgrense. Partene har ikke klart å bli enige. Det betyr at vi på det nåværende tidspunkt ikke kan gi deg noe svar på hvordan pensjonen kommer til å bli. 

Nettsiden vil bli oppdatert når vi vet mer om hvordan alderspensjonen for de med særaldersgrense blir.