Født 1963 eller senere

Har du særaldersgrense?

Er du født i 1963 eller senere og snart skal gå av med særalderspensjon, gjelder midlertidige regler inntil videre.

Regjeringen og partene i arbeidslivet har forhandlet om pensjonsregler for personer som er født i 1963 eller senere, og som har særaldersgrenseSæralders­grenseNokre stillingar har lågare aldersgrense enn 70 år. Det kallar vi særaldersgrense.Mer om Særalders­grense. Partene har ikke klart å bli enige. Det betyr at de midlertidige reglene som Stortinget vedtok før sommeren 2019 vil gjelde inntil partene eventuelt blir enige om noe annet.

I den midlertidige avtalen står det at personer som 1.1.2020 har ti eller færre år til særaldersgrensen, skal sikres ordninger som gjør at de ikke kommer dårligere ut enn hvis dagens regler, inkl. 85-årsregelen, videreføres.

Da det ikke har vært noen utvikling siden avtalen, gjelder de midlertidige reglene for alle enn så lenge. Nettsidene våre vil bli oppdaterte når vi vet mer om hvordan alderspensjonen for de med særaldersgrense blir.

De midlertidige reglene sikrer en særalderspensjon på inntil 66 prosent av pensjonsgrunnlaget fram til du fyller 67 år. Det første årskullet med midlertidige regler er de som er født i 1963 og som fyller 67 år i 2030.

Ikke lenger plikt til å gå av med pensjon

Hvis du har en stilling med særaldersgrense, har du fra 1. juli 2021 ikke lenger plikt til å gå av med pensjon når du når aldersgrensa. Du kan fortsette å jobbe frem til den alminnelige aldersgrensa i offentlig sektor (70 år) dersom du ønsker det.

Retten til å gå av før den alminnelige aldersgrensa er ikke fjernet, bare plikten. Fjerning av plikten til å gå av vil ikke i seg selv ha noen økonomisk konsekvens for deg. Reglene for beregning av særalderspensjon har ikke blitt endret.

Hvordan blir særalderspensjonen beregnet?

Størrelsen på pensjonen er avhengig av

  • pensjonsgrunnlagetPensjons­grunnlagPensjonsgrunnlaget er den arbeidsinntekta det er trekt pensjonsinnskot av og som pensjonen skal bli berekna ut frå.Mer om Pensjons­grunnlag
  • stillingsstørrelsenStillingsstorleik / stillingsstørrelseKor mykje heiltid og deltid du har jobba i yrkeskarrieren din, avgjer storleiken på pensjonsgrunnlaget ditt når du går av med pensjon.Mer om Stillingsstorleik / stillingsstørrelse
  • opptjeningstidenOpptening / opptjeningFrå 2020 vert det innført nye reglar der du tener opp i ei pensjonsbehaldning. Den tida du har vore medlem i Statens pensjonskasse fram til 2020 blir kalla oppteningstid. Dei nye reglane gjeld alderspensjon for deg som er fødd i 1963 eller seinare. Det er førebels ikkje vedteke nye oppteningsregler for avtalefesta pensjon (AFP), men partane i arbeidslivet er samde om prinsippane for AFP.Mer om Opptening / opptjening

Full særalderspensjon utgjør 66 prosent av pensjonsgrunnlaget dersom du har full opptjeningstid, som er 30 år. 

Hvis du forsørger barn under 18 år, kan du også få barnetilleggBarne­tilleggDersom du som pensjonist forsørgjer barn under 18 år, kan du ha krav på tillegg i pensjonsutbetalinga.Mer om Barne­tillegg.

Eksempel

  • Går av med pensjon som 60-åring
  • Pensjonsgrunnlag: 500 000 kroner
  • Opptjeningstid: 25 år
  • Stillingsstørrelse: 100 %
  • Årlig særalderspensjon* = 500 000 x 66 % x 25/30 = 275 000 kroner

*Før samordning med folketrygden

Pensjonen fra Statens pensjonskasse er en tjenestepensjon og skal samordnesSamordningPensjonen frå Statens pensjonskasse og andre offentlege tenestepensjonsordningar skal samordnast med ytingar frå folketrygda. Samordningslova regulerer fordelinga av utbetalinga av pensjon frå folketrygda og offentlege tenestepensjonsordningar.Mer om Samordning med eventuell pensjon fra folketrygden, for eksempel uføretrygd. Dersom du har alderspensjon fra folketrygden skal pensjonen likevel ikke samordnes før ved fylte 67 år.

Hva skjer når du blir 67 år?

Har du tatt ut særalderspensjon, vil den fra måneden etter at du har fylt 67 år bli omregnet til «vanlig» alderspensjon. Alderspensjonen beregnes ut fra en pensjonsbeholdning du har tjent opp mens du har jobba. Les mer om alderspensjon for deg født 1963 eller senere her. 

Du vil fortsette å tjene opp til pensjon om du jobber etter aldersgrensa for stillinga di. Det vil si at du vil få mer om du venter med å ta ut pensjon. Ved å jobbe bare ett til to år ekstra, vil du få en betydelig økning i utbetaling av pensjon livet ut.

Opptjeningen i pensjonsbeholdningen stopper hvis du tar ut særalderspensjonen. Hvis du benytter deg av retten til å jobbe videre etter særaldersgrensen, vil du derfor ha en større pensjonsbeholdning og få høyere alderspensjon fra 67 år enn hvis du tar ut særalderspensjon.