Ny offentlig tjenestepensjon for deg som er født i 1963 eller senere

Dette beregner kalkulatoren

Pensjonskalkulatoren er et midlertidig hjelpemiddel for å anslå framtidig pensjon for deg som er født i 1963 og senere. Beregningene er basert på regelverket om ny offentlig tjenestepensjon, som ble vedtatt av Stortinget i juni 2019.

Hovedpunktene i det nye regelverket er at det skal lønne seg å jobbe lenger. Det skal også bli lettere å veksle mellom offentlig og privat sektor uten å tape pensjon.

Hva beregner kalkulatoren?

Basert på tallene du har lagt inn, viser kalkulatoren antatt årlig utbetalt pensjon resten av livet, og hvor mye av den totale pensjonen som kommer som alderspensjon fra folketrygden, AFP og alderspensjon fra Statens pensjonskasse.

Når vi beregner pensjonen din tar vi utgangspunkt i opplysningene du har lagt inn. Kalkulatoren beregner dine fremtidige utbetalinger - før skatt - etter dagens kroneverdi.

Ny opptjeningsmodell fra 2020

En av de viktigste forskjellene på det gamle og det nye regelverket, er at offentlig ansatte fra og med 1. januar 2020 går over til en «påslagspensjon». Dette innebærer at tjenestepensjonen skal beregnes ut fra en pensjonsbeholdning som tjenes opp år for år i arbeidslivet – helt til du er 75 år.

Opptjening av tjenestepensjon fram til 31.12.2019 er en ytelsespensjon, som innebærer at pensjonsgrunnlaget er basert på en viss prosent av sluttlønnen din. Pensjonen din blir samordnetSamordningPensjonen frå Statens pensjonskasse og andre offentlege tenestepensjonsordningar skal samordnast med ytingar frå folketrygda. Samordningslova regulerer fordelinga av utbetalinga av pensjon frå folketrygda og offentlege tenestepensjonsordningar.Mer om Samordning med pensjonen fra folketrygden.

Tjenestepensjonen opptjent fra 2020 skal beregnes uavhengig av beholdningen din i folketrygden.

Kalkulatoren viser samlet tjenestepensjon basert på både gammel og ny pensjonsopptjening

Kalkulatoren viser din samlede tjenestepensjon - når du velger å gå av - som en kombinasjon av pensjonsgrunnlag opptjent etter gammelt regelverk (før 2020) og påslagspensjon opptjent fra 1. januar 2020. Kalkulatoren bruker opptjeningstiden og pensjonsbeholdningen du oppgir i folketrygden, samt oppgitt årslønn og stillingsstørrelse, til å beregne samlet tjenestepensjon fra begge ordningene.

Hvordan blir AFP?

AFP er ikke med i de nye pensjonsreglene som ble vedtatt i juni 2019. Men det vil etter planen komme en ny AFP-ordning. Denne vil være basert på avtalen som ble inngått mellom partene i arbeidslivet i 2018, hvor det heter at AFP skal være en livsvarig ytelse som skal komme i tillegg til folketrygden. Meningen er at du skal kunne ta ut AFP fleksibelt mellom 62 og 70 år, og at det skal være mulig å kombinere AFP og jobb.

Pensjonskalkulatoren forteller deg omtrent hvor stor del av din totale pensjon som vil være AFP. Men kalkulatoren forutsetter for enkelhets skyld at du tar ut all pensjon fra folketrygden og SPK samtidig.

Dersom du ikke oppfyller kravene til AFP skal du få en kompensasjon, som kalles betinget tjenestepensjon. I likhet med AFP, er det en livsvarig ytelse som kommer i tillegg til den ordinære alderspensjonen. Dette er ikke med i pensjonskalkulatoren.