Inntekt fra offentlig sektor

Du kan ha arbeidsinntekt selv om du har gått av med alderspensjon. Inntekt fra en stilling med medlemskap i en offentlig tjenestepensjonsordning vil imidlertid redusere alderspensjonen fra oss.

Hvis du har inntekt fra en stilling i offentlig sektor - det vil si en stilling med medlemskap i en offentlig tjenestepensjonsordning - påvirker det pensjonen fra Statens pensjonskasse. Vær klar over at dette også gjelder selv om du er over 70 år. For stilling i Statens pensjonskasse vil pensjonen bli påvirket uansett hvor stor stillingsstørrelsen er. Arbeid som fører til medlemskap i offentlig tjenestepensjonsordning, vil også kunne gi nedgang i pensjonen etter at du er ferdig med å arbeide.

Enkeltstående arbeidsforhold som ikke varer lenger enn 29 dager i virksomheter tilknyttet Statens pensjonskasse, gir ikke medlemskap. Slike arbeidsforhold vil derfor ikke føre til reduksjon av pensjon selv om de avlønnes på ordinære vilkår. Vi teller i slike tilfeller antall kalenderdager fra du begynner i stillingen til du slutter i den, ikke hvor mange dager du har avtale om å jobbe mens arbeidsforholdet varer.

Vi reduserer pensjonen etter forholdet mellom pensjonsgrunnlaget og inntekten:

Ny pensjonsgrad = (pensjonsgrunnlag – inntekt)/pensjonsgrunnlag * 100

Arbeid som fører til medlemskap i offentlig tjenestepensjonsordning, vil også kunne gi nedgang i pensjonen etter at du er ferdig med å arbeide.

Pensjonistlønn

Hvis du er alderspensjonist og blir engasjert på pensjonistvilkår, det vil si at du får pensjonistlønn, beholder du som hovedregel pensjonen fra oss uten reduksjon. Dette er uavhengig av hvor mye du tjener.

Fortsatt i delvis stilling?

Hvis du som delvis alderspensjonist fortsatt er i offentlig stilling, blir pensjonen endret etter hvor stor stillingsstørrelse du har. 

Meld fra om inntekt

Det er viktig at du gir beskjed til Statens pensjonskasse om alle endringer i arbeidsinntekt. Du må være spesielt oppmerksom på at det ikke er tilstrekkelig kun å gi beskjed til NAV. Du kan melde fra om endring i arbeidsinntekt via vårt kontaktskjema, som ligger på "min side" bak en innlogging. 

Hvis du får utbetalt for mye pensjon fordi du ikke har overholdt denne opplysningsplikten, vil vi kreve pengene tilbakebetalt. Det samme gjelder hvis du burde ha forstått at pensjonen ble utbetalt med for høyt beløp.

Statens pensjonskasse og folketrygden har ulike regler for hvordan arbeidsinntekt påvirker pensjonen. Vil du vite mer om folketrygdens regler for pensjon og inntekt, kan du se nav.no.