Pensjonist­lønn

Alderspensjonister kan bli engasjert i staten eller skoleverket på pensjonistlønn. Da blir som hovedregel ikke alderspensjonen hos oss redusert.

Alderspensjonister kan inngå avtale med arbeidsgiver om arbeid etter gitte vilkår og pensjonistlønn. Hvis du er alderpensjonist og blir engasjert på pensjonistvilkår, det vil si at du får pensjonistlønn, beholder du som hovedregel pensjonen fra oss uten reduksjon. Dette gjelder uavhengig av hvor mye du tjener.

Noen kriterier for å bli engasjert på pensjonistlønn må være oppfylt:

  • Det er en forutsetning at du har hel/delvis alderspensjon fra Statens pensjonskasse. 
  • I Statens personalhåndbok står blant annet: Det er en forutsetning at slikt engasjement skal gjelde kortvarig (tilfeldig) arbeid, og ikke være oppgaver av fast og varig karakter, og skal heller ikke være en videreføring av tidligere arbeidsforhold.
  • Pensjonistlønn kan ikke kombineres med AFP og uførepensjon.

Pensjonistlønnen per 1. januar 2021:

  •  218 kroner per time

Undervisningspersonale

For undervisningspersonale som har tatt ut alderspensjon, men som blir engasjert til å undervise på pensjonistvilkår, gjelder egne regler. Per 1. januar 2021 beregnes pensjonistlønn for undervisningspersonell tilknyttet kommunal tariff slik:

218 kroner per time x 1 400/årsrammen i faget

Kontakt arbeidsgiveren din dersom du har nærmere spørsmål om pensjonistlønn for undervisningspersonale tilknyttet kommunal tariff.

De som underviser ved høyskole eller universitet, følger ordinær sats på 218 kroner per time.