Hva omfattes av lovendringen?

Lovendringen bygger på avtalen som ble inngått i mars 2018, og beskriver ny pensjonsordning for offentlig ansatte som er født i 1963 eller senere, og som vil starte å tjene opp pensjon i ny ordning fra 2020. Lovendringen omfatter også regler for individuell garanti for årskullene 1959-1962.

AFP og særalderspensjon ikke med

Lovendringen inneholder ikke ny AFP da det er uavklarte spørsmål rundt organisering av offentlig AFP og forholdet til AFP i privat sektor.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet vil derfor komme tilbake med lovforslag om ny AFP-ordning.

Det er vedtatt midlertidige regler for tidligpensjon for personer født fra og med 1963 som har særaldersgrense.

Nye pensjonsregler vedtatt i Stortinget.