Hva gjør Statens pensjons­kasse?

Statens pensjonskasse administrerer Pensjonsordningen for apotekvirksomhet på vegne av Arbeids- og sosialdepartementet.

Vi tar oss av alle ledd i et pensjonslivsløp, fra et medlem kommer inn i ordningen første gang, til medlemmet pensjoneres.

Dette er våre hovedoppgaver:

  • Vi kvalitetssikrer medlemsdatabasen og utbetaler rett pensjon til rett tid.
  • Vi beregner den premien medlemmet skal betale og fakturerer arbeidsgiver.
  • Vi yter service og besvarer henvendelser fra arbeidsgivere og medlemmer.
  • Vi har løpende kontakt med arbeidsgivere og NAV-kontorene.

Eget styre

Det er oppnevnt et eget styre som er pensjonsordningens besluttende organ. Styret ledes av administrerende direktør i Statens pensjonskasse og består i tillegg av fire styremedlemmer med personlige varamenn.

Styret oppnevnes av Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) for fire år av gangen etter innstilling fra arbeidsgiverforeningene ved HSH og Spekter og arbeidstakerforeningene ved Farmaceutisk Forening og Farmasiforbundet.