Slik er pensjonen din satt sammen

Lurer du på hvordan pensjonen din blir satt sammen? Her kan du se de tre nivåene som utgjør din pensjonsopptjening.

Alderspensjon er det du skal leve av når du blir pensjonist. Hver måned går en liten andel av din lønn til pensjon. I tillegg setter (navn på arbeidsgiver) av penger til din pensjon. Hvor mye du får avhenger blant annet av lønn og hvor lenge har jobbet.

Slik er pensjonen bygd opp
Pensjonen din er bygd opp av to, for mange tre, elementer, slik pyramiden illustrerer.

Først kommer folketrygden

I bunnen ligger folketrygden og alle år du er i arbeid eller mottar annen pensjonsgivende inntekt fram til fylte 75 år, teller for pensjonsopptjeningen din. Som pensjonsgivende inntekt regnes også enkelte ytelser fra folketrygden. Denne pensjonen gjelder alle som har bodd i Norge i minst tre år etter at de har fylt 16 år. Hvor mye du kommer til å få utbetalt fra folketrygden, avhenger først og fremst av hvor mye du har jobbet.

Deretter kommer tjenestepensjon

Oppå folketrygden kommer tjenestepensjon*. Dette er penger som arbeidsgiveren din setter av for at du skal nyte godt av dem når du blir pensjonist, altså en utsatt lønn. Pensjonsordningen for apotekvirksomhet (POA) blir beregnet som en offentlig tjenestepensjonsordning og administreres av Statens pensjonskasse. Har du vært ansatt i minimum tre år i en eller flere virksomheter som er tilknyttet POA (eller annen offentlig tjenestepensjon som er en del overføringsavtalen), kan du få pensjon fra POA. Du må jobbe minimum 20 % stilling som enten apoteker eller som fast ansatt ved apotek.  

I motsetning til pensjon fra mange private pensjonsordninger, som bare varer i ti år, utbetales tjenestepensjonen fra POA så lenge du lever.

Er du ansatt i en eller flere stillinger som er omfattet av pensjonsordningen, har du rett til medlemskap når du til sammen har en gjennomsnittelig arbeidstid over minstegrensen på 20 %.

Du kan også søke boliglån dersom du har en minimum 20 % stilling. 

Mer om pensjon og andre ytelser fra Pensjonsordningen for apotekvirksomhet finner du på spk.no/apotek.

 *Regjeringen og partene i arbeidslivet er blitt enige om en avtale om ny pensjonsløsning for ansatte i offentlig sektor, og Pensjonsordningen for apotekvirksomhet vil falle inn under denne avtalen. Den nye løsningen vil gjelde for de som er født i 1963 og senere. Forslag til nødvendige lovendringer vil bli sendt på høring høsten 2018. 

Til slutt kommer egen sparing

Det siste nivået er egne spare- eller pensjonsordninger. Man kan inngå egne spareavtaler i sin egen bank slik at pensjonen blir høyere.

Det er lurt å sjekke hvor mye pensjon du kan forvente fra de to nederste trinnene i pyramiden før du bestemmer deg for om og hvor mye du vil legge på et tredje trinn.

Spørsmål?
Har du spørsmål om din pensjonsordning eller ditt medlemskap i Pensjonsordningen for apotekvirksomhet, ta kontakt med NNNN, tlf. xx xx xx xx, eller på e-post: hr.ansvarlig@kunde.no.

 Illustrasjoner som kan brukes til saken:

pensjonspyramiden