Dette skal du rapportere

Vi må ha opplysninger om lønn, stillingsstørrelse, type stilling, aldersgrense for stillingen og nøyaktig dato for start/endring/slutt. Dersom den ansatte tar ut permisjon uten lønn, skal dette også meldes fra om til oss.

Husk at stillinger under minstegrensen for rett til medlemskap og lønn som overstiger maksgrunnlaget, også skal rapporteres.

Arbeidsgiver skal rapportere ordinær stilling ved sykemelding, uavhengig av om det er arbeidsgiver som utbetaler sykelønn eller NAV som utbetaler sykepenger. Arbeidsgiver blir fakturert for premie i hele sykemeldingsperioden.

Hvilke stillingskoder skal du benytte?

1   apoteker
2   provisor
3   farmasøyt
4   reseptar
5   laborant
60 apotekmedarbeider uten autorisasjon
61 apotektekniker med autorisasjon
7   kontoransatt
8   bud/sjåfør
9   rengjøringsassistent
10 bestyrer
11 driftskonsesjonær
12 konsulent
13 rådgiver
14 generalsekretær

Aldersgrenser i apotekordningen

Fra 1 januar 2007 fikk alle 70 års aldersgrense. Noen fikk likevel muligheten til å beholde 68 års aldersgrense så lenge de ikke endrer stillingsbetegnelse. De som var i stilling per 1. januar 2007, født før 1. januar 1949 og hadde mindre enn ti år igjen til aldersgrensen, fikk mulighet til å beholde den tidligere aldersgrensen på 68 år, eller velge 70 år. Driftskonsesjonærer, apotekere og provisorer har hatt 70 års aldersgrense hele tiden, og fikk ikke mulighet til å velge aldersgrense.

Aldersgrensen er knyttet til stillingsbetegnelsen
Aldersgrensen følger stillingsbetegnelsen. Det spiller ingen rolle om den ansatte skifter arbeidsplass, så lenge stillingsbetegnelsen er den samme. Endrer den ansatte stilling må han eller hun følge aldersgrensen i den nye stillingen. Det betyr at en som etter 1. januar 2007 har aldersgrense 68 år, vil beholde denne så lenge vedkommende har samme type stilling. 

Dette må du huske på når du rapporterer
Ved ansettelse av personer født før 1949, må aldersgrensen avklares.

Ved overgang til en annen apotekvirksomhet, må du registrere rett aldersgrense på personer som skal ha 68 års aldersgrense i ordningen.

Alle som skal ha aldersgrense 68 år skal være registrert med rett aldersgrense i "Min virksomhet".

Lønns- og stillingsdata må være á jour til enhver tid

Lønns- og stillingsdata om ansatte benyttes til å beregne de ansattes pensjon. At disse er riktig, er en forutsetning for at pensjonen kan beregnes korrekt.

Lønns- og stillingsdata benyttes også til å beregne hva som skal betales i premie samt størrelsen på pensjonsforpliktelsen