INFORMASJON I FORBINDELSE MED KORONA

Informasjon fra Apotekerordningen om koronavirus situasjonen og hva det betyr for deg som medlem.

Hurtiglenker:

 

Pensjonister kan jobbe til og med juni 2022 med koronakrisen uten å tape pensjon

Sist oppdatert 21.12.2021, kl 11.00

Regjeringen legger til rette for at pensjonert personell kan gå tilbake i jobb i helsevesenet uten å tape alderspensjon eller AFP. Dette gjelder både beordring og frivillig arbeid i offentlig helsetjeneste i forbindelse med koronavirus. Tidligere gjaldt ordningen pensjonert personell i helsesektoren der ASD (Arbeids- og Sosialdepartementet) uttalte at det ikke var planlagt å utvide ordningen med fritak for avkorting av pensjon til andre grupper enn de som jobber innenfor helsesektoren.

Det er per oktober 2020 avklart at så lenge arbeidsgiver / virksomhet omfattes av helseberedskapsloven, vil et medlems frivillig tjeneste, som er nødvendig for å møte et ekstraordinært personellbehov i forbindelse med covid-19, omfattes av ordningen. Alderspensjonen vil dermed ikke bli avkortet. Støttefunksjoner som ikke er direkte helserelatert vil også omfattes av helseberedskapsloven og de midlertidige endringen i regelverket. Hva «arbeid i forbindelse med covid-19» faktisk innebærer ut over henvisningen til lov om helsemessig- og sosial beredskap bokstavene a, b og c, må avklares i dialog mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. 

Det gjelder pensjonerte medlemmer av Statens pensjonskasse og Pensjonsordningen for apotekvirksomhet. Uførepensjonister er foreløpig ikke omfattet av de midlertidige endringene i regelverket.

I desember 2020 ble det vedtatt at også alders- og AFP-pensjonister som beordres tilbake til covid 19-relatert arbeid i apotek, kan gjøre det uten å få pensjonen sin avkortet. Endringen fikk virkning fra 1. november 2020.

Det er altså bare ved beordret tjeneste at arbeid i apotek er omfattet av unntaksreglene, ikke ved frivillig tjeneste. 

Lovforslaget gjelder fra og med 20. mars 2020 og ut juni i 2022. For mer informasjon, se proposisjon 2 L (2020-2021) på regjeringen.no

Renten på boliglån er for tiden 1,50 %

Sist oppdatert 29.06.2021

Nominell rente på boliglån i Apotekerordningen med månedlige forfall er nå 1,50 prosent. Renten beregnes etterskuddsvis. Det er styret i pensjonsordningen som fastsetter renten.

Mange kommer i en vanskelig situasjon økonomisk som følge av koronapandemien. Har du lån i Apotekerordningen kan vi hjelpe deg med:

  • Avdragsfrihet (du betaler da kun renter og omkostninger i en periode)
  • Endre på nedbetalingstiden inntil 30 år (ved å øke nedbetalingstiden så blir avdragene lavere og du får mindre å betale hver måned)

Ønsker du å søke avdragsfrihet eller endre på nedbetalingstiden din så send oss en mail på endringer@spk.no.

Har du betalingsproblemer, ta kontakt med oss på telefon 22 24 15 00.

Hva skjer ved permitteringer og permisjon?

Sist oppdatert 21.9.2021, kl 09.30

Hva er forskjellen på permittering og permisjon?
Permittering er en midlertidig ordning der du som arbeidstaker er pålagt arbeidsfritak uten at du har krav på lønn fra arbeidsgiveren din. Arbeidsforholdet består og det forutsettes at arbeidsstans kun er midlertidig. Les mer om permittering på arbeidstilsynet.no.

I POA har permitterte tidligere blitt meldt ut av ordningen. I forbindelse med korona vedtok styret i Pensjonsordningen for apotekvirksomhet (POA) en bestemmelse om at de som ble permittert som følge av koronasituasjonen skulle beholde medlemskapet frem til 30.9.2021. Denne bestemmelsen er nå forlenget til å gjelde frem til 1.1.2022. De som permitteres uten at det har noe med koronasituasjonen å gjøre skal meldes ut av pensjonsordningen.

Kan jeg gå av med AFP når jeg er permittert eller i permisjon?
Du kan ikke ta ut AFP mens du er permittert eller er under permisjon. Hvis vilkårene for AFP forøvrig er oppfylt, kan du ta ut AFP etter å ha vært tilbake i jobb i minst én måned.

Mister jeg retten til AFP om jeg blir permittert i forbindelse med korona?
Du mister retten til å ta ut AFP mens du er permittert, men ikke rett til AFP generelt. Hvis vilkårene forøvrig er oppfylt, kan du ta ut AFP etter å ha vært tilbake i jobb i minst en måned.

Kan jeg ta ut alderspensjon når jeg er permittert eller i permisjon?
Du har mulighet for å gå av med alderspensjon mens du er permittert eller med en gang permitteringen er over. Tiden i permisjon uten lønn eller som permittert blir ikke medregnet som tjenestetid i Statens pensjonskasse. Får du permisjon med lønn, blir tiden du er i permisjon medregnet som tjenestetid i Statens pensjonskasse. Medregnet betyr at du får opptjening til alderspensjonen din.

Medlemskap og opptjening – permisjon med lønn
Hvis du får permisjon med full lønn fra arbeidsgiveren din løper medlemskapet ditt akkurat som før. Det samme gjelder deg som får permisjon uten lønn med kortere varighet enn én måned. Forsikringene gjelder som vanlig ved uførhet, død og yrkesskade, i tillegg til opptjening til alderspensjon som normalt.

Medlemskap og opptjening – permisjon uten lønn, eller permittering
Du beholder medlemskapet i POA i to år etter at du har fått permisjon uten lønn eller har blitt permittert. I denne perioden får du ikke tjenestetid i pensjonskassen, men du er forsikret dersom du skulle bli syk (uførepensjon) eller om du skulle dø (etterlattepensjon).

Er du medlem i en lukket pensjonsordning hos oss og blir permittert?
Du mister ikke medlemskapet i den lukkede ordningen hos oss om du blir permittert. Det betyr at du når du gjeninntrer i stillingen etter permitteringen, vil medlemskapet ditt i den lukkede ordningen fortsette som normalt.

 

Er du arbeidsgiver?

Se siste oppdateringer på arbeidsgiversiden.