Forslag til ny pensjons­ordning for ansatte i offentlig sektor på høring

Regjeringen og partene i arbeidslivet ble 3. mars 2018 enige om en avtale om ny pensjonsløsning i offentlig sektor. Nå er lovforslag som bygger på avtalen sendt på høring.

Det har vært jobbet lenge med å tilpasse offentlig tjenestepensjon til pensjonsreformen for bla. å gi offentlig ansatte større fleksibilitet og insentiver til å stå lenger i arbeid, samt gjøre det enklere å skifte mellom jobb i privat og offentlig sektor uten å tape pensjonsopptjening.

3. mars 2018 ble Regjeringen og partene i arbeidslivet enige om en avtale om en ny pensjonsløsning for offentlig ansatte.

- Den brede tilslutningen pensjonsavtalen har fått blant offentlige ansatt viser at den pensjonsløsningen som nå sendes på høring er sterkt ønsket av både offentlig ansatte og deres organisasjoner, sier Arbeids- og sosialministeren i en pressemelding.

Lovforslaget som nå sendes på høring bygger på avtalen som ble inngått, og beskriver ny pensjonsordning for offentlig ansatte som er født i 1963, og som vil starte å tjene opp pensjon i ny ordning fra 2020. Lovforslaget inneholder også forslag til overgangsregler fra dagens pensjonsordning til ny ordning.

AFP og særalderspensjon ikke med

Høringsnotatet inneholder ikke lovforslag om ny AFP da det er uavklarte spørsmål rundt organisering av offentlig AFP og forholdet til AFP i privat sektor som må utredes. Arbeids- og sosialdepartementet vil derfor komme tilbake med lovforslag om ny AFP-ordning. Høringsnotatet omfatter heller ikke lovforslag om særalderspensjon, da dette behandles i en egen prosess med partene.

Veien videre

Høringsfrist er satt til 9. januar 2019. Deretter vil Regjeringen i løpet av våren sannsynligvis komme med en lovproposisjon som behandles av Stortinget.