AFP etteroppgjør for 2017

Fra og med uke 3 gjennomfører vi etteroppgjør for avtalefestet pensjon (AFP) for inntektsåret 2017. Har du hatt inntekt i tillegg til AFP fra Pensjonsordningen for apotekvirksomhet i 2017 vil du få brev fra oss.

Når skatteoppgjøret er klart, gjennomfører Pensjonsordningen for apotekvirksomhet (POA) etteroppgjør for AFP for å sjekke om du har fått riktig utbetalt pensjon.

Merk at dersom du er mellom 62 og 64 år er det NAV som gjennomfører etteroppgjør. Fra året du fyller 65, er det POA som beregner etteroppgjøret.

Hva er etteroppgjør?

I etteroppgjøret sammenligner vi inntektsopplysningene fra skattemyndighetene, med inntekten som ble lagt til grunn for utbetaling av AFP for dette året.

Dersom det viser seg at den faktiske inntekten din – etter at du gikk av med pensjon – avviker med mer enn 15 000 kroner fra inntekten pensjonen er basert på, beregner vi pensjonen din på nytt for året. Da får du enten etterbetalt pensjon fra oss, eller må tilbakebetale dersom du har fått for mye utbetalt pensjon.

Vi informerer via brev

Du vil få brev fra oss i januar om etteroppgjøret dersom du var 65 år eller eldre i 2017, og hadde inntekt i tillegg til AFP. I brevet informerer vi om inntektsopplysningene vi har mottatt, og hva du eventuelt må gjøre før vi gjennomfører etteroppgjøret.

Inntekt som skal holdes utenfor oppgjøret

I utgangspunktet skal all pensjonsgivende inntekt som inngår i skatteoppgjøret, også inngå i etteroppgjøret.

Inntekt opptjent før du tok ut AFP skal imidlertid holdes utenfor. Følgende inntekt skal derfor ikke inngå i oppgjøret:

  • Inntekt du hadde før du tok ut AFP første gang.
  • Feriepenger utbetalt i 2017 som kommer fra arbeid før du tok ut AFP. '
  • Inntekt opptjent etter at du fylte 67 år.

Opplysningene vi får fra Skatteetaten viser all inntekt du har hatt i løpet av året, men viser ikke når inntekta er opptjent. Det er derfor viktig at du gir oss beskjed om inntekt som påvirker oppgjøret.

I brevet fra oss informerer vi om hva slags dokumentasjon du må sende oss, samt frist for innsending, dersom du har inntekt som skal holdes utenfor.

NAV gjennomfører eget etteroppgjør

NAV beregner etteroppgjøret når du er mellom 62 og 64 år, og har allerede gjennomført etteroppgjør for 2017.

Fra året du fyller 65 år, er det SPK som gjennomfører etteroppgjøret.