Årsberetning 2017

Kapital­forvaltning

Kapitalforvaltningen leverte en verdijustert avkastning på 5,1 prosent i 2017. Midler til forvaltning økte med noe over 800 millioner gjennom året, og var på 9,3 milliarder ved utgangen av desember.

Kapitalforvaltningen i Pensjonsordningen for apotekvirksomhet (POA) skal bidra til at ordningen kan oppfylle sine langsiktige forpliktelser uten for store variasjoner i premien. Målet er å oppnå så høy avkastning som mulig innenfor tilgjengelig risikokapasitet.

Investeringsstrategien til POA er vedtatt av styret. Risikonivået i investeringsporteføljen skal være slik at ordningen kan tilfredsstille lovpålagte egenkapitalkrav med minst 99 prosent sannsynlighet.

Resultater

Årlig avkastning POA

Kapitalforvaltningen leverte også i 2017 et solid resultat. Total avkastning på pensjonsordningens midler for 2017 ble på 5,12 prosent (verdijustert). Tidsvektet avkastning ble på 5,10 prosent.

Alle aktivaklassene POA har investert i gjennom året, bidro positivt til resultatet. Særlig aksjer og eiendom ga god avkastning i året som gikk, og ordningens aksje- og eiendomsinvesteringer bidro samlet sett med nesten 60 prosent av resultatet. Renteinvesteringene ga også god avkastning.

Svingninger i resultater er helt normalt og som forventet for en nvesteringsportefølje med moderat risiko – slik som POA.

Figuren viser årlig tidsvektet avkastning på fondsmidlene siste 10 år. Som det fremgår av figuren har POA kun hatt ett år med negativ avkastning i perioden, ved starten på finanskrisen i 2008. Snittavkastningen for 10-årsperioden har vært på 4,6 prosent. For de siste fem årene har snittavkastningen vært 5,3 prosent.

Aktivaallokering


Figuren over viser strategisk allokering i ulike aktivaklasser ved inngangen til 2018.

Aktivaallokering

Pensjonsordningen forvaltet ved utgangen av 2017 totalt 9 293 millioner kroner. Dette er en økning på 812 millioner gjennom året. Midler til forvaltning forventes fortsatt å vokse gjennom 2018 som følge av  likviditetsoverskudd i ordningen.

Kapitalforvaltningen arbeider kontinuerlig med å identifisere de investeringsmuligheter som gir best mulig utnyttelse av risikokapasiteten til POA. Gjennom 2017 er eksponeringen i anleggsobligasjoner og eiendom økt.  Risikonivået for ordningen ble tatt noe ned i forhold til tidligere ved inngangen til 2017, og aksjeeksponeringen er følgelig noe redusert.

I investeringsplanen for 2018 vedtok styret i tråd med administrasjonens anbefaling å videreføre risikonivået fra 2017. Bakgrunnen for forslaget var at administrasjonen vurderte at det fremover fortsatt ser ut til å være moderat oppside i å ta finansiell risiko. Risikonivået inn i 2018 gir nok handlingsrom til å opprettholde risikospredning mot et bredt utvalg av aktivaklasser.