Årsberetning 2017

Nøkkeltall

Medlemsvirksomheter og medlemmer  201720162015
Arbeidsgivere i pensjonsordningen (# apoteker) Antall 899 868 834
Medlemmer Antall 20 967  20 288 19 711
Yrkesaktive medlemmer* Antall 7 704  7 645 7 585
Pensjonister* Antall 5 338  5 121 4 951
Personer med rettigheter fra tidligere arbeidsforhold** Antall 7 925  7 522 7 175

 

Tjenestepensjon  201720162015
Opptjente pensjonsrettigheter Tusen kroner 7 275 090 6 989 457 6 644 006
Pensjonspremie Tusen kroner 663 758 648 336 639 870
Utbetalte pensjoner Tusen kroner 301 205 290 277 279 046

 

Kapitalforvaltning 201720172015
Fondsmidler i ordningen Mill. kroner 9 300 8 500 7 800
Årlig avkastning på fondsmidler (verdijustert) Prosent  5,1 4,8 2,4

 * Oppgitt antall er antall per polise. Et medlem kan ha mer enn én polise. F.eks. vil et medlem som mottar delvis uførepensjon fra pensjonsordningen, og arbeider delvis i aktiv stilling, ha to poliser som tilsvarer disse forholdene.
** Arbeider ikke lenger i virksomhet tilknyttet POA, men har pensjonsrettigheter i POA (kalles også oppsatt pensjon).