Årsberetning 2017

Pensjons­forpliktelser

Forsikringstekniske avsetninger i Pensjonsordningen for apotekvirksomhet økte med 286 millioner kroner i 2017. Per 31.12.2017 er premiereserven estimert til 7 275 millioner kroner.

Premiereserve er definert som nåverdien av opptjente pensjonsrettigheter ved balansedato. Nåverdien kommer frem ved å neddiskontere de forventede framtidige pensjonsutbetalingene med en beregningsrente på tre prosent.

I tillegg benyttes det et grunnlag med
(i) sannsynligheter for å overleve og få utbetalt alderspensjon,
(ii) sannsynligheter for å bli arbeidsufør og få utbetalt uførepensjon, og
(iii) sannsynligheter for å dø og etterlate seg familiemedlemmer som har rett til ektefelle- eller barnepensjon.

I 2017 er det ikke gjort noen endringer i de aktuarielle forutsetningene. Dette innebærer at beregningene er gjennomført med dødelighetstariffen K2005 styrket med 15 prosent sikkerhetsmarginer for begge kjønn, og uføretariffen K1963 styrket med 250 prosent.

Beregningsrente, ett års opptjening for aktive og regulering av pensjonsgrunnlag eller pensjonsytelse er med på å bygge opp premiereserven. På den andre siden reduserer pensjonsutbetalingene premiereserven.

Forsikringsresultat

Forsikringsresultatet er positivt og splittes opp i tre ulike resultat: renteresultat, risikoresultat og øvrig resultat.

Renteresultat 214 millioner

Renteresultatet er klart positivt, noe som vil si at avkastningen (5,1 prosent) på pensjonsmidlene er klart høyere enn beregningsrenten (3,0 prosent) i premiereserven. Størrelsen på pensjonsmidlene er for tiden også vesentlig høyere enn premiereserven.

Risikoresultat -10 millioner

Risikoresultatet er negativt med 10 millioner. Dette innebærer at beregnet risikopremie gjennom året var mindre enn netto premiereserveøkning, som følge av faktiske risikohendelser i perioden.

Øvrig resultat 250 millioner

Øvrig resultat er positivt. Dette er differansen mellom den premien som er fakturert ordningen gjennom året, og den premien som er beregnet i forsikringssystemet. Fakturert premie er beregnet med bakgrunn i en fast prosentsats (18,1 prosent) av pensjonsgrunnlaget. Aktuarielt beregnet premie oppdateres kontinuerlig gjennom året etter som medlemmenes pensjonsrettigheter endrer seg.

Vurdering av pensjonsordningens økonomiske stilling

I en pensjonsordning som Pensjonsordningen for apotekvirksomhet, der forpliktelsene i sin helhet skal være sikret gjennom fondsoppbygging, bør verdien av midlene avsatt til pensjon (eiendeler) minst tilsvare størrelsen på de forsikringsmessige avsetninger for å kunne sikre en rimelig dekningsgrad i ordningen. Dette er i tråd med de krav som stilles til tilsvarende private ordninger, som er underlagt Finansforetaksloven og Forsikringsvirksomhetsloven.

Overdekningen i ordningen fortsetter å øke. Ved årsslutt 2015 var den på 1,3 milliarder kroner og ved utgangen av 2016 var den på 1,7 milliarder kroner. Nå ved utgangen av 2017 er overdekningen på 2,1 milliarder kroner. Det er i hovedsak økende premieinntekter og god avkastning som har bidratt til den solide overdekningen. Premieinntektene er å regne som sikker inntekt, mens avkastningen er mer usikker. Premiesatsen på 18,1 prosent vil bidra til at pensjonskassen fortsetter å bygge nødvendig buffer, slik at den er i bedre stand til å møte nye kapitalkrav for pensjonskasser.

Den økonomiske situasjonen i pensjonskassen anses å være tilfredsstillende gitt gjeldende overdekning, premiesats og solvensregelverk.