Årsberetning 2017

Styrets beretning

Pensjonsordningen for apotekvirksomhet (POA) oppnådde i 2017 et resultat på 286 millioner kroner. Tidsvektet avkastning for totalporteføljen var på 5,1 prosent. Pensjonsordningens soliditet er styrket gjennom 2017

Pensjonsordningen administreres av Statens pensjonskasse, Oslo. Ved utgangen av 2017 har pensjonsordningen tre mannlige ansatte. Alle ansatte er kapitalforvaltere. Den løpende oppfølgingen av ansatte skjer gjennom Statens pensjonskasse.

Det skal ikke forekomme forskjellsbehandling på grunn av kjønn, rase, alder eller etnisk bakgrunn i POA.

Pensjonsordningen har retningslinjer for etisk ansvarlige investeringer. Retningslinjene er utformet med utgangspunkt i retningslinjer for Folketrygdfondet (Statens pensjonsfond – innland). Videre legger pensjonsordningen også KLPs liste over ekskluderte selskaper til grunn for hvilke enkeltselskaper pensjonsordningen ikke skal investere i.

Styret bestod pr. 31.12.2017 av 5 medlemmer. Styret ledes av administrerende direktør i Statens pensjonskasse. De øvrige styremedlemmene representerer Hovedorganisasjonen Virke, Arbeidsgiverforeningen Spekter, Norges Farmaceutiske Forening og Farmasiforbundet. Styret i pensjonsordningen har gjennom året hatt 6 styremøter og behandlet 50 saker.

Pensjonsordningen driver ikke virksomhet som påvirker det ytre miljø.

Medlemmer, inn- og utbetalinger

Ved utgangen av 2017 var ansatte ved 899 apotek medlemmer i pensjonsordningen. Dette er en økning på 31 apotek fra 2016. Pensjonsordningen omfatter også medlemmer som ikke er ansatt ved apotek, men som er ansatt i andre stillinger knyttet til farmasien. Det var i alt 7 704 aktive medlemmer og 5 338 pensjonister. Det er i 2017 innbetalt i alt 659 millioner kroner i premier mot 628 millioner kroner i 2016. Videre er det utbetalt 301 millioner kroner i pensjoner mot 290 millioner kroner i 2016. Fakturert, men ikke innbetalt premie, utgjør i alt 177 millioner kroner ved årsskiftet.

I 2017 ble det innbetalt 53 millioner kroner fra virksomheter som meldte seg ut av pensjonsordningen med virkning fra 1.1.2017. Innbetalingen gjelder beregnet engangsoppgjør for fremtidig regulering av medlemmenes rettigheter, fratrukket virksomhetenes beregnete andel av overdekningen i pensjonsordningen.

Premiesatsen har i 2017 vært 18,1 prosent. Premien fordeles mellom arbeidstakere og arbeidsgivere. Arbeidstakerne har betalt en premie på 3,4 prosent av pensjonsgrunnlaget, mens arbeidsgiverne har betalt en premie på 14,7 prosent.

Pensjonene ble i 2017 regulert med utgangspunkt i en faktor på 1,14 prosent. På samme måte som i folketrygden trekkes en fast faktor på 0,75 prosent fra ved reguleringen av de fleste pensjonene. Dette ga en økning i samlet pensjon på minimum 0,38 prosent.

Finansiell risiko

Styret har vedtatt en investeringsstrategi som setter rammer for hvilken risiko som kan tas, og hvilke typer investeringer som kan foretas. Strategien innebærer at kapitalen plasseres ut fra et langsiktig perspektiv og med moderat risiko. Pr. 31.12.2017 var andelen aksjer, aksjefond, hedgefond og spesialfond 12 prosent av den totale kapitalen. Dette er samme andel som i 2016. Investeringsstrategien og fullmaktstrukturen gir etter styrets vurdering god kontroll med forvaltningen av ordningens midler.

Det har vært ett forfall av anleggsobligasjoner i 2017. Porteføljen av anleggsobligasjoner utgjør ved utgangen av året 17 prosent av den totale kapitalen. Andelen er økt med 2 prosentpoeng sammenlignet med året før. Løpende avkastning fra denne porteføljen er om lag 4,2 prosent.

Forsikringsrisiko

Risikostyringen på investeringssiden og risikostyringen knyttet til de forsikringstekniske avsetningene ses i sammenheng. De forsikringstekniske avsetningene er forpliktelser med lang tidshorisont. Generelt bør derfor også kapitalen plasseres ut fra et langsiktig perspektiv.

Det forsikringstekniske oppgjøret for 2017 er basert på beregningsgrunnlaget K2005 med beregningsrente på 3 prosent. Det er gjort tillegg for 15 prosent sikkerhetsmargin for dødelighet i forhold til tariffen K2005. Uføreforutsetningen er basert på beregningsgrunnlaget K1963 styrket med en faktor på 2,5.

Resultat

Årets resultat viser et overskudd på 286 millioner kroner. Netto resultat knyttet til finansielle eiendeler er positivt med 445 millioner kroner. Dette inkluderer endring i urealiserte gevinster og tap. Alle aktivaklasser har gitt positive bidrag til avkastningen for 2017 som helhet.

Det er avsatt urealiserte kursgevinster på 203 millioner kroner til kursreguleringsfondet i 2017. Dette har redusert resultatet i 2017 tilsvarende.

Det er bokført en økning i pensjonsforpliktelsene (premiereserven) i 2017 på totalt 286 millioner kroner. Vekst i bestanden av både yrkesaktive, pensjonister og medlemmer med oppsatt rett, samt lønnsøkning og regulering av løpende pensjoner bidrar til økningen i forpliktelsene.

Årets overskudd på 286 millioner kroner avsettes til annen opptjent egenkapital.

Økonomisk stilling

Pensjonsordningen har pr. 31.12.2017 en total kapital på9 562 millioner kroner. Av den totale kapitalen er ca. 73 prosent plassert i obligasjoner, 12 prosent i aksjer, aksjefond, hedgefond og spesialfond, 11 prosent i bygninger og faste eiendommer, 1 prosent i utlån, 1 prosent i bankinnskudd, mens øvrige balanseposter utgjør 2 prosent.

Pr. 31.12.2017 utgjør annen opptjent egenkapital 1 554 millioner kroner. Dette er en økning på 252 millioner kroner fra 2016. Pensjonsordningen har beregnet solvensmarginkrav i henhold til kravene som gjelder for private pensjonskasser. Pr. 31.12.2017 utgjør beregnet solvensmarginkrav 255 millioner kroner. Solvensmarginkravet skal dekkes innenfor annen opptjent egenkapital.

Ordningens frie egenkapital består av annen opptjent egenkapital utover solvensmarginkravet. Den frie egenkapitalen utgjør i alt 1 299 millioner kroner ved årets utgang. Dette er nødvendig buffer for å stå imot tilfeldig risiko som ikke er dekket av premien. Bufferen tilsvarer 13,6 prosent av
totalkapitalen. Den frie egenkapitalen utgjorde i alt 1 058 millioner kroner ved utgangen av 2016. Dette tilsvarte 12,1 prosent av totalkapitalen.

Pr. 31.12.2017 er det avsatt 553 millioner kroner i netto urealiserte kursgevinster til kursreguleringsfond. Kursreguleringsfondet er en buffer mot eventuelle fremtidige kursfall.

Pensjonsordningen beregner kapitalbehov basert på Finanstilsynets stresstester etter lignende regler som gjelder for private pensjonskasser. Stresstestene viser ordningens evne til å tåle tap uten at det truer ordningens videre drift.

Bufferkapitalen styrket seg gjennom 2017. Avkastning på verdipapirporteføljen bidro sammen med innbetalte premier til denne styrkingen. Avkastningen (tidsvektet) på 5,1 prosent i 2017 er bedre enn sammenlignbar referanseindeks, og også bedre enn det som ble lagt til grunn ved inngangen til året.

Oppsummering

Årsregnskapet er utarbeidet under forutsetning om fortsatt drift. Pensjonsordningen har pr. 31.12.2017 foretatt forsikringsmessige avsetninger i samsvar med lov av 26. juni 1953 nr. 11 om Pensjonsordning for apotekvirksomhet.

Årsregnskapet for Pensjonsordningen for apotekvirksomhet gir etter styrets oppfatning tilfredsstillende informasjon for å bedømme resultatet av pensjonsordningens virksomhet i 2017 og den økonomiske stillingen ved utgangen av året.

Bufferkapitalen er styrket gjennom året og tilfredsstiller pr. 31.12.2017 kapitalbehovet basert på Finanstilsynets stresstest med moderate stressfaktorer. Testen hvor bufferkapitalen måles mot ekstreme stressfaktorer, viser også en tilfredsstillende finansiell stilling. Lave rentenivåer, sammen med veksten i pensjonsforpliktelsene er imidlertid en utfordring for Pensjonsordningen for apotekvirksomhet og for bransjen generelt.

Styret anser at den økonomiske stillingen ved årsskiftet er tilfredsstillende. Sammen med den vedtatte investeringsstrategien mener styret dette gir et tilfredsstillende grunnlag for å møte de utfordringer som bransjen står overfor. Forutsetningen om fortsatt drift er således til stede.

Oslo, 23. mars 2018

Styrets underskrifter