Årsberetning 2017

Vurdering av framtidsutsikter

Implementering av nytt EU-basert regelverk for pensjonskasser sammen med forventning om moderat avkastning på pensjonsmidlene og økt levealder i befolkningen, gjør at norske pensjonskasser går en utfordrende tid i møte.

Pensjonsordningen for apotekvirksomhet (POA) forvaltes i henhold til lov om pensjonsordning for apotekvirksomhet med tilhørende administrasjonsinstruks. Instruksen som har vært gjeldende i 2017 er fra 2011, og slår fast at forvaltningen av POA så langt mulig skal følge det samme regelverket som tilsvarende pensjonsordninger. Reglene for forsikring og pensjon er bundet av EU-regulering på området, og er i endring.

POAs finansielle stilling er styrket de senere årene, og POA er ved inngangen til 2018 godt kapitalisert.

Ulike regler for forsikringsselskap og pensjonskasser

I Norge har livselskaper og pensjonskasser historisk sett vært underlagt tilnærmet like virksomhetsregler. Etter at Finansforetaksloven trådte i kraft 01.01.2016 skilte blant annet reglene om kapitalkrav og detaljregulering av investeringer lag. Finansforetaksloven inkorporerte Solvency II-reglene for forsikringsselskaper. Det ble i den forbindelse innført risikobaserte kapitalkrav, samtidig som kapitaldekningsreglene ¹ og de detaljerte investeringsbegrensningene som tidligere lå i kapitalforvaltningsforskriften falt bort.

Pensjonskasser er ikke underlagt Solvency II-regelverket, men har et eget regelsett (IORP). Et utkast til nytt direktiv (IORP II) ble vedtatt av EU november 2016. Regelverket introduserer strenge kvalitative krav til styring, kontroll og risikovurderinger, mens medlemsstatene pålegges å løse opp detaljregulering rundt investeringsvirksomheten. IORP II-regelverket inneholder ikke spesifikke kapitalkrav for pensjonskasser utover hva som ligger i Solvency I-regelverket, men åpner for at medlemsstatene kan velge å innføre strengere kapitalkrav. IORP II regelverket skal implementeres i Norge innen 1. januar 2019.

Finansdepartementet sendte i 2016 på høring et forslag om at også pensjonskassene i Norge – på lik linje med forsikringsselskapene – skulle underlegges Solvency-baserte kapitalkrav fra 01.01.2018. De foreslåtte kapitalkravene ligger tett opp til dagens stresstestkrav (stresstest I). Saken ligger til behandling hos Finansdepartementet.

POA: Helhetlig risikotenkning

Pensjonsordningen for apotekvirksomhet vedtok allerede i 2009 en investeringsstrategi basert på helhetlig risikotenkning, der risikonivået for investeringene settes med basis i finansielle mål for ordningen som helhet. Videre har POA gjennom flere år lagt vekt på at kapitalforvaltningen så langt mulig skal følge myndighetspålagte krav til styring og kontroll. Vi har blant annet gjennomført stresstester med basis i Finanstilsynets metodikk.

Norske pensjonskasser rapporterer jevnlig stresstester til Finanstilsynet. Etter gjeldende tilsynspraksis skal pensjonskasser som har bufferkapitalutnyttelse på over 200 prosent i stresstest I vurdere aktuelle tiltak. Ved utgangen av 2017 hadde POA en bufferkapitalutnyttelse på 76 prosent basert på Finanstilsynets stresstest I. Det viser at ordningen basert på situasjonen ved siste årsskifte er godt kapitalisert selv uten aktiv sikring av aksjeeksponering.

Økte rapporterings- og sikkerhetsstillelseskrav for verdipapirhandel 

En pågående strøm av nytt regelverk for verdipapirhandel fører til økte handels- og administrasjonskostnader for pensjonsordningene. EMIR-regelverket (European Market Infrastructure Regulation) som primært omhandler krav til avstemming, rapportering og sikkerhetsstillelse for handel med ikke børsnoterte derivater, trådte i kraft i Norge 1. juli 2017. Fra 3. januar 2018 trer nye MIFID-regler (Markets in Financial Instruments Directive) i kraft med ytterligere økte krav til rapportering og transparens rundt verdipapirhandel. Reglene stiller i tillegg nye krav til honorarstruktur for verdipapirhandel og tilknyttede tjenester.

Norge forplikter seg også gjennom OECD-traktater til omfattende rapportering som i særlig grad påvirker finansforetak. Formålet med traktatene er blant annet å hindre skatteunndragelse, terrorfinansiering og økonomisk kriminalitet. Et eksempel på dette er CRS (Common Reporting Standard) som trådte i kraft i 2017.

Utfordringer for pensjonskassene

De siste årene har vært utfordrende for tilbydere av ytelsespensjonsordninger. Etter finanskrisen i 2008 har rentenivået i Norge vært lavt. I tillegg har den norske lønnsveksten i flere år vært høy i forhold til andre land. Det har medført en sterk vekst i pensjonsforpliktelsene. Et fortsatt lavt rentenivå gjør at avkastningsforventningene fremover er moderate.

I vurderingen av de regnskapsførte forsikringsforpliktelsene forutsettes det at pensjonsordningen forblir operativ så lenge det er tilknyttet forpliktelse på de medlemmene som er registrert per balansedato. I en pensjonsordning som Pensjonsordningen for apotekvirksomhet, der forpliktelsene i sin helhet skal være sikret gjennom fondsoppbygging, bør verdien av midlene avsatt til pensjon (eiendeler) minst tilsvare størrelsen på de forsikringsmessige avsetningene for å kunne sikre en rimelig dekningsgrad i ordningen. Dette er i tråd med de krav som stilles til tilsvarende private ordninger, som er underlagt Forsikringsvirksomhetsloven.

De siste årene har den beregnede norske rentekurven på 16-17 års horisont ligget godt under 3 prosent, som er beregningsrenten POA benytter. Dette gir vesentlige effekter ved markedsverdivurdering av forsikringsforpliktelsene, fordi markedsverdien av forpliktelsene blir mye høyere enn bokført verdi. Dermed reduseres tilgjengelig egenkapital ved Solvency II-baserte stresstester.

Med bakgrunn i økt levealder i befolkningen, har Finanstilsynet besluttet at det med virkning fra 2014 skal innføres nytt dødelighetsgrunnlag (K2013) for kollektive pensjonsforsikringer i livforsikringsselskaper og pensjonskasser. Finansnæringen har fått syv år på oppreserveringen, med første år 2014.

Det gjøres fortløpende vurderinger om POA bør avsette etter K2013, selv om pensjonskassen ikke er direkte underlagt Finanstilsynet, og effekten avhenger av et ikke kjent regelverk for levealdersjustering av de yngre årskullene. Beregninger gjennomført på dagens bestand viser imidlertid svært små endringer ved å innføre K2013 samtidig som man levealdersjusterer de yngre årskullene etter prognosene til NAV. Aktuar har likevel vurdert det som hensiktsmessig å benytte frigjorte avsetninger etter endring til ny uførepensjonen i 2015 til å dekke opp for en forventet økt levealder i pensjonsordningen.

1. Kapitaldekningsreglene fastsatte minimum kapitalkrav basert på sammensetningen av investeringene.