Årsberetning 2018

Introduksjon til ordningen

Pensjonsordningen for apotekvirksomhet(POA) forvalter pensjonsrettigheter til ansatte i apotekene i Norge.

Pensjonsordningen for apotekvirksomhet ble opprettet i 1953 og er en lovfestet, kollektiv pensjonsordning. Det vil si at apotekere og fast ansatte i apotek har rett og plikt til medlemskap i pensjonsordningen, dersom de oppfyller vilkårene. 

I tillegg til ansatte ved 934 apotek, har ordningen medlemmer fra andre virksomheter som har en nær tilknytning til farmasien, og som har søkt om særskilt medlemskap.

Medlemskap i pensjonsordningen for apotekvirksomhet omfatter alderspensjon, avtalefestet pensjon (AFP) og uførepensjon. Ved dødsfall kan etterlatte ha rett til etterlattepensjon. I tillegg kan man søke om boliglån.

Administrasjon

Det er nedfelt i Lov om pensjonsordning for apotekvirksomhet at ordningen skal administreres av Statens pensjonskasse, etter instruks gitt av Arbeids- og sosialdepartementet.

Styret for Pensjonsordningen for apotekvirksomhet er ordningens besluttende organ. Styret ledes av administrerende direktør i Statens pensjonskasse, og har i tillegg fire styremedlemmer med personlige varamenn. Styret oppnevnes av Arbeids- og sosialdepartementet for fire år om gangen, etter innstilling fra medlemmenes arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner. Av de oppnevnte medlemmene skal to representere arbeidsgiverne, mens farmasøytisk og teknisk personale har én representant hver.

Styret 2018

  • Leder: Finn Melbø - administrerende direktør i Statens pensjonskasse
  • Stein Gjerding - sjeføkonom i Arbeidsgiverforeningen Spekter
  • Trond A. Teisberg - forhandlingssjef i Hovedorganisasjonen Virke
  • Renate Messel Hegre - forhandler i Parat/Farmasiforbundet
  • Greta Torbergsen - generalsekretær i Norges Farmaceutiske Forening