Årsberetning 2018

Kapital­forvaltning

POA har hatt en relativt lav aksjeandel i 2018, og til tross for sterkt fall i aksjemarkedene i fjerde kvartal ble avkastningen for året totalt på 1,75 prosent. Midler til forvaltning var 9,8 milliarder ved årsslutt.

Kapitalforvaltningen i Pensjonsordningen for Apotekvirksomhet (POA) skal bidra til at ordningen kan oppfylle sine langsiktige forpliktelser uten for store variasjoner i premien. Målet er å oppnå så høy avkastning som mulig innenfor tilgjengelig risikokapasitet.

Investeringsstrategien til POA er vedtatt av styret. Risikonivået i investeringsporteføljen skal være slik at ordningen kan tilfredsstille lovpålagte krav med minst 99 prosent sannsynlighet.

Resultater

POA har bevisst holdt en relativt lav aksjeeksponering gjennom 2018. Som følge av dette leverte investeringsporteføljen en positiv avkastning for året som helhet, til tross for et svært turbulent fjerde kvartal i aksjemarkedene. Verdijustert avkastning for 2019 ble på 1,75 prosent. Tidsvektet avkastning ble på 1,74 prosent. Eiendomsinvesteringer har gitt en avkastning på hele 6,9 prosent i 2018, og bidro med dette sterkt til totalavkastningen. Også renteporteføljene har gitt gode positive avkastningsbidrag.

Aksjeporteføljen leverte godt i årets første måneder, men turbulens i markedene i siste kvartal brakte prisene kraftig ned. Aksjeavkastningen endte dermed på -10,6 prosent for året som helhet.

Svingninger i resultatet er helt normalt i en portefølje med middels risiko slik som POA. Figuren på forrige side viser årlig tidsvektet avkastning på midlene de siste 10 år. Ordningen har ikke hatt noen år med negativ avkastning i denne perioden. Snittavkastning for 10-årsperioden er 5,6 prosent.

Aktivaallokering

Pensjonsordningen forvaltet ved utgangen av året totalt 9,8 milliarder kroner. Dette er en økning på 522 millioner gjennom året. Midler til forvaltning forventes fortsatt å vokse gjennom 2019 som følge av likviditetsoverskudd i ordningen og avkastning på midlene. Administrasjonen arbeider kontinuerlig med å identifisere de investeringsmuligheter som gir best mulig utnyttelse av risikokapasiteten til POA. Gjennom 2018 økte investeringeni anleggsobligasjoner. Inn i 2019 har POA inkludert en andel investeringer i fremvoksende markeder – i første omgang i form av et aksjefond. Allokeringen til aksjer øker ikke totalt sett som følge av denne endringen.

I investeringsplanen for 2019 vedtok styret i tråd med administrasjonens anbefaling å videreføre risikonivået for 2018 inn i 2019. Administrasjonen vurderer at det fortsatt ser ut til å være moderat oppside i å ta finansiell risiko. Samtidig gir risikonivået nok handlingsrom til å opprettholde eksponering mot et bredt utvalg av aktivaklasser.