Årsberetning 2018

Nøkkeltall 2018

Medlemsvirksomheter og medlemmer  201820172016
Arbeidsgivere i pensjonsordningen (# apoteker) Antall 934 899 868
Medlemmer Antall  21 375 20 967 20 288
Yrkesaktive medlemmer* Antall 7 527 7 704 7 645
Pensjonister* Antall 5 517 5 338 5 121
Personer med rettigheter fra tidligere arbeidsforhold** Antall 8 331 7 925 7 522

 

Tjenestepensjon  201820172016
Opptjente pensjonsrettigheter Tusen kroner 7 656 872 7 275 090 6 989 457
Pensjonspremie Tusen kroner 693 130 663 758 648 336
Utbetalte pensjoner Tusen kroner 314 773 301 205 290 277

 

Kapitalforvaltning 201820172016
Fondsmidler i ordningen Mill. kroner 9 815 9 293 8 479
Årlig avkastning på fondsmidler (verdijustert) Prosent  1,75 5,1 4,8

 * Oppgitt antall er antall per polise. Et medlem kan ha mer enn én polise. F.eks. vil et medlem som mottar delvis uførepensjon fra pensjonsordningen, og arbeider delvis i aktiv stilling, ha to poliser som tilsvarer disse forholdene.
** Arbeider ikke lenger i virksomhet tilknyttet POA, men har pensjonsrettigheter i POA (kalles også oppsatt pensjon).