Årsberetning 2018

Nytt kapitalkrav fra 2019

Fra 1. januar 2019 får norske pensjonskasser et nytt bindende kapitalkrav som også vil gjelde for Pensjonsordningen for apotekvirksomhet.

Det nye kapitalkravet er basert på hovedprinsippene fra de solvensbaserte kapitalkravene som gjelder for forsikringsselskaper. Norske pensjonskasser er i snitt betydelig mindre enn forsikringsselskapene, og har ofte begrensede driftsorganisasjoner. Det er derfor gjort forenklinger og tilpasninger i forhold til hva som gjelder for livselskapene. Det nye kapitalkravet for pensjonskassene har fått navnet forenklet solvenskapitalkrav.

Et særnorsk krav

Det forenklede solvenskapitalkravet for pensjonskasser er et særnorsk krav. I forbindelse med innføring av nytt EU regelverk for pensjonskasser – IORP II (Institutions for Occupational Retirement Provisions) – har det vært diskutert om det skulle inkluderes et solvensbasert kapitalkrav. Dette ble ikke gjennomført i siste og gjeldende versjon av regelverket. Utover krav til minimum størrelse på egenkapitalen, er det eneste bindende kapitalkravet for europeiske pensjonskasser solvensmarginkravet. Solvensmarginkravet tar utelukkende utgangspunkt i størrelsen på   forpliktelsene. IORP-regelverket åpner imidlertid for at de enkelte nasjoner kan velge å innføre strengere kapitalkrav – slik Norge har valgt å gjøre ved å innføre forenklet solvenskapitalkrav.

Hva innebærer nytt kapitalkrav?

Det nye kapitalkravet binder i normale tilfeller betydelig er kapital enn solvensmarginkravet, som har vært det gjeldende kravet også for norske pensjonskasser de siste årene. Det forenklede solvenskapitalkravet tar utgangspunkt i en totalrisikotilnærming, og ligner mye på det tidligere stresstestkravet som har blitt benyttet som et tilsynsverktøy de siste årene. Det er imidlertid gjort noen justeringer, bl.a. ved at rentekurven volatilitetsjusteres. På tilsvarende måte som for livselskapene innføres det også en innfasingsperiode på 13 år for den delen av kapitalkravet som gjelder oppjustering av forsikringsforpliktelsen til virkelig verdi.

Godt rustet til å møte endringene

Pensjonsordningen for apotekvirksomhet har gjennom tiltak på premiesiden og jevn, god tilførsel av avkastning på midlene gjennom flere år bygget en solid bufferkapital. Pensjonsordningen er dermed økonomisk sett meget godt rustet til å møte de nye kapitalkravene ved inngangen til 2019.

Samtidig med at forenklet solvenskapitalkrav innføres, oppheves detaljerte kvantitative investeringsbegrensninger for pensjonskasser som frem til årsskiftet har ligget i forskrift om pensjonsforetak. Kravene erstattes av et generelt krav til forsvarlighet i investeringene.