Årsberetning 2018

Pensjons­forpliktelser

Forsikringstekniske avsetninger i Pensjonsordningen for apotekvirksomhet (POA) økte med 382 millioner kroner i 2018. Pr. 31.12.2018 er premiereserven beregnet til 7 657 millioner kroner.

Premiereserve er definert som nåverdien av opptjente pensjonsrettigheter ved balansedato. Nåverdien kommer frem ved å neddiskontere de forventede framtidige pensjonsutbetalingene med en beregningsrente på 3 prosent.

I tillegg benyttes det et grunnlag med

(i) sannsynligheter for å overleve og få utbetalt alderspensjon,

(ii) sannsynligheter for å bli arbeidsufør og få utbetalt uførepensjon, og

(iii) sannsynligheter for å dø og etterlate seg familiemedlemmer som har rett til ektefelle- eller barnepensjon.

I 2018 er det ikke gjort noen endringer i de aktuarielle forutsetningene. Dette innebærer at beregningene er gjennomført med dødelighetstariffen K2005 styrket med 15 prosent sikkerhetsmarginer for begge kjønn, og uføretariffen K1963 styrket med 250 prosent.

Beregningsrente, ett års opptjening for aktive og regulering av pensjonsgrunnlag eller pensjonsytelse er med på å bygge opp premiereserven. På den andre siden reduserer pensjonsutbetalingene premiereserven.

Forsikringsresultat

Forsikringsresultatet er positivt og splittes opp i tre ulike resultat: renteresultat, risikoresultat og øvrig resultat.

Renteresultat -54 millioner

Renteresultatet er negativt, noe som vil si at avkastningen (1,75 prosent) på pensjonsmidlene har vært lavere enn beregningsrenten (3,0 prosent) i premiereserven. Størrelsen på pensjonsmidlene er for tiden om lag 2 milliarder kroner høyere enn premiereserven.

Risikoresultat 6 millioner

Risikoresultatet er positivt med 6 millioner kroner. Dette innebærer at risikopremie beregnet etter gjeldende tariffer viste seg i år å være større enn netto premiereserveøkning som følge av faktiske risikohendelser gjennom året.

Øvrig resultat 170 millioner

Øvrig resultat er positivt. Dette er differansen mellom den premien som er fakturert gjennom året, og den premien som er beregnet i forsikringssystemet til SPK. Fakturert premie er beregnet med bakgrunn i en fast prosentsats (18,1 prosent) av pensjonsgrunnlaget. Aktuarielt beregnet premie oppdateres kontinuerlig gjennom året ettersom medlemmenes pensjonsrettigheter endrer seg.

Vurdering av pensjonsordningens økonomiske stilling

I en pensjonsordning som Pensjonsordningen for apotekvirksomhet, der forpliktelsene i sin helhet skal være sikret gjennom fondsoppbygging, bør verdien av midlene avsatt til pensjon (eiendeler) minst tilsvare størrelsen på de forsikringsmessige avsetninger for å kunne sikre en rimelig dekningsgrad i ordningen. Dette er i tråd med de krav som stilles til tilsvarende private ordninger, som er underlagt Forsikringsvirksomhetsloven.

Overdekningen i ordningen fortsetter å øke, og ved årsslutt 2018 var den på 2,2 milliarder kroner. Det innebærer en økning på 122 millioner kroner siste år, noe som er summen av de tre resultatene over.

Det er i hovedsak premieinntekter og flere år med god avkastning som har bidratt til den solide overdekningen. Premieinntektene er å regne som sikker inntekt, mens avkastningen er mer usikker. Premiesatsen på 18,1 prosent vil bidra til at pensjonskassen fortsetter å bygge nødvendig buffer, slik at den er i bedre stand til å møte det nye kapitalkravet for pensjonskasser som innføres i 2019.

Styret i pensjonskassen har fått presentert størrelsene fra Finanstilsynets Stresstest I og II for hvert kvartal. Beregningene varierer noe gjennom året, først og fremst som følge av endringer i rentekurvene som legges til grunn for å estimere premiereserve til «virkelig verdi».

POA rapporterer ikke til Finanstilsynet, men pensjonskasser som gjør det skal redegjøre for gjennomførte, planlagte og vurderte tiltak i stresstestrapporteringen hvis bufferkapitalutnyttelsen overstiger 200 prosent. Pensjonsordningen for apotekvirksomhet har hatt en bufferkapitalutnyttelse på 60-65 prosent gjennom 2018. Den økonomiske situasjonen i pensjonskassen anses å være god gitt gjeldende overdekning, premiesats og soliditetskrav.